ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

สำหรับร้านค้าแบบ WeStore


ค่าธรรมเนียมการทำรายการ

  เงื่อนไข

  1. มูลค่าการขาย คือ รายการสั่งซื้อสินค้าที่มีการยืนยันการรับสินค้าและเปลี่ยนสถานะเป็น “ดำเนินการเรียบร้อย

  2. มูลค่าการขาย คือ ค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง

  3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียม

 

ค่าปรับ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าบริการ และ ค่าปรับตามที่ระบุไว้นี้โดยบริษัทจะแจ้งผู้ขายให้ทราบถึงรายละเอียดที่มีการแก้ไข      เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน