Browsing: โรงงานและอุตสาหกรรม

โรงงานและอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์
0

เชื่อว่าทุกบริษัทและองค์กร ต่างก็ต้องการให้พนักงานทุกคนเข้างานกันตรงเวลา เพื่อจะไดทำงานได้ครบตามเวลา…

โรงงานและอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์
0

ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชผัก ทำสวนผลไม้ ต่างหันมาใช้ปุ๋ยเคมี ในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก …