Browsing: เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

โรงงานและอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์
0

เชื่อว่าทุกบริษัทและองค์กร ต่างก็ต้องการให้พนักงานทุกคนเข้างานกันตรงเวลา เพื่อจะไดทำงานได้ครบตามเวลา…