Browsing: สูง

แฟชั่น duet-fashion-4
0

มาตรฐานหญิงไทยก็ต้องสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป ถึงจะเรียกว่าสมส่วนไม่เตี้ยเกินไป แต่ถ้ากรรมพันธุ์ให้มาแ…