ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “ลูกค้าใหม่รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (31/01/60)

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม
“ลูกค้าใหม่รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (31/01/60)

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนตั๋วหนังที่ได้รับ (ที่นั่ง)
1 กนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ 1
2 กรสุมา นิลใบ 1
3 กรองกาญจน์ โพชนิกร 1
4 กฤตโชค ชัยพัฒนาการ 2
5 กานดา สุขสำราญ 1
6 กิติยา ปิติเสรี 1
7 เกศราพร มีบุญมาก 1
8 ใกล้รุ่ง เอี๋ยวพานิช 1
9 ไกรยะวัฒน์ ชินดา 1
10 จตุพร แจ่มใส 1
11 จตุพร วรพงศ์กิติพันธ์ 1
12 จตุพัฒน์ ศรีอาภรณ์ 1
13 จรัญยา ธงนิมิตร์ 1
14 จันทกานต์ ซุ่นใช้ 1
15 จันทร์ฉาย ไชยวรรณ์ 1
16 จันทรากานต์ กรัดจำนงค์ 1
17 จิตติพร จิระภาพันธ์ 2
18 จิรปรียา ศรีอุดมสุขสันต์ 1
19 จิราภา รัศมินทราทิพย์ 1
20 จิรายุ จันทร์ดำรงค์ 1
21 ชญานิศ พรมนอก 1
22 ชนัตตา แข็งธัญกรรม 1
23 ชนิดา ธรรมขันธ์ 1
24 ชลธิชา ดวงดี 1
25 ชัชฎาภรณ์ มงคลนนท์ 1
26 ชัชวาล แซ่ลี้ 1
27 ชาญณรงค์ เกื้อกิจ 1
28 ฐาปนา สาธิยมาศ 1
29 ณัฐธีกมล ปิติมล 1
30 ดวงกมล นวลสาลี 2
31 ดวงฤดี คูสกุล 2
32 ดารารัตน์ รัตนพันธุ์ 1
33 ดำรงค์ กลวิทย์ 1
34 ต้องใจ ศรีนาแพง 1
35 ทัศนีย์ เนียมสุ่ม 1
36 เทียนทอง รสจันทร์ 2
37 ธนทัต พันธ์มีเกียรติ 2
38 ธนัญญา ปิ่นทอง 1
39 ธนัญญา ไวพร 1
40 ธนัตพร สมสมัย 1
41 ธนิกส ศิริโสภณ 1
42 ธริษตรี เพชร์แก้ว 1
43 ธัญญวดี ชารีจิตร 2
44 ธัณลักษณ์ บุญธรรมสวัสดิ์ 1
45 ธิดา หาริตะวัน 1
46 ธิดารัตน์ ผลวงษ์ 1
47 ธีทัต ทิพเนตร 1
48 นพพล หมื่นสังข์ 1
49 นพรัตน์ เจริญสูงเนิน 1
50 นันทภรณ์ แย้มฉาย 1
51 นิตยนันท์ เอียดมุสิก 1
52 เนื้อทิพย์ จันทราสกาววงศ์ 1
53 บุญทิพย์ ทองชูช่วย 1
54 บุษบา จันทร์แก้ว 1
55 ประพันธ์ ขาเหล็ก 1
56 ประพันธ์ พึ่งอ้อ 1
57 ประภาภร พิมพ์ดี 1
58 ปรียา ธีรวิทยาอาจ 1
59 ปรียารัตน์ ฮะวังจ 1
60 ปัญฑารีย์ ศักดิ์ศิริ 1
61 ปาริฉัตร์ ลิ้มพิพัฒน์ 1
62 เปมิกา ปัจฉิมศิริ 1
63 พรจิตร เรทะณู 1
64 พรสุข พัฒเพ็ง 1
65 พรสุรางค์ ล้อแก้ว 1
66 พัสดี บรรเทิงสุข 1
67 พิชามญช์ นวลมี 1
68 พิมผกา อะรัมย์์ 1
69 เพทาย เทพเนาว์ 1
70 เพทาย สุวรรณชัย 1
71 ภรนัชชา เจริญศิลป์ 1
72 ภัทรวดี แจ่มประเสริฐ 1
73 ภาคภูมิ เชาวนพาณิชย์ 1
74 ภาณุมาศ โพธิ์สุยะ 1
75 มณฑนา สุทธิธาทิพย์ 1
76 มานิตย์ ไพยสารี 1
77 ยงยุทธ พิทักษ์พานิช 1
78 ยุทธนา อาจหาญ 2
79 ยุภาพร พร้อมทรัพย์(Note) 1
80 รติกา หล่อเจริญผล 1
81 รพีพรรณ ช้างเอม 1
82 รัชนก ทองขาวขำ 1
83 รัตนา ชินทอง 1
84 รัตนา นพคุณ 1
85 รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์ 1
86 รุ่งอรุณ คงน้ำ 2
87 รุจิรา ประคีตะวาทิน 1
88 เรณู สมประสงค์ 1
89 ลักขณา สุวรรณสายะ 1
90 วงศ์ เหล่ารักวงศ์ 2
91 วรรณวิสา เนตรอนงค์ 2
92 วรรทวงษ์ วิทยวีระชัย 1
93 วรฤทัย เกิดบัญฑิต 1
94 วรุณรัตน์ วุฒิกุล 1
95 วัชรี เผื่อนงูเหลือม 2
96 วันวิสา จันทร์เทวี 1
97 วิจิตรา (ปลายฉัตร) สังเวย์ 1
98 วิภา ศิริอภินันท์ 1
99 วิไลลักษณ์ ตรีพืช 1
100 เวธน์ สุขรมย์ 1
101 ศศิภา ดวงจินดา 1
102 ศศิมา จันทวนิชกุล 1
103 ศิธา วอนขอพร 1
104 ศุทธินี ทองปั้น 1
105 ศุภมาศ แสงแก้ว 1
106 ศุภวรรณ จันทร์น้อย 1
107 สมชัย วรกิจธรรมกุล 2
108 สรุพงษ์ พลายสวาท 1
109 สุดถนอม ไชยเทพ 1
110 สุนิตย์ แซ่ลิ่ม 1
111 สุนิสา โจกสูงเนิน 1
112 สุนิสา นานพทิพย์ 1
113 สุนีนาฎ พวงประเสริฐ 1
114 สุรชาติ ยังนึก 1
115 อดุลวิทย์ จันทร์ศรี 1
116 อนุรักษ์ เรืองงาม 1
117 อนุศักดิ์ ศักดิ์มณีวงศา 1
118 อโนชา ไทรแก้ว 1
119 อภิรดี สุเมธนภิส 1
120 อภิวัฒน์ ครองยุติ 1
121 อรนุช ศรุตวงศ์ 1
122 อรรณพ นวลละออ 1
123 อรสินี สิงห์โต 1
124 อรอนงค์ สงเคราะห์ 1
125 อังคณา ศรีคะชา 1
126 อังค์วรา จงศรีรัตนกุล 1
127 อัจจิมา สุขผล 1
128 อาณัฐกานต์ วงษ์คงคำ 1
129 อำพล อำนวยรุ่งเรือง 2
130 อำพันธ์ ศิริพันธ์ 1
131 อุมาพร มากแก้ว 2
132 อุรุพงษ์ พุ่มจำปา 1
133 เอกนรินทร์ นุชนิยม 1
134 ไอริน ศรีถวัลย์ 2
135 Marty H. 1
136 Sunattha Sophachan 1
137 Untima Navarat 1
138 wiwat phuchutham 1

 

*เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม

19 total views, 1 views today

Comments

comments

Comments are closed.