กิจกรรม “ลูกค้าใหม่รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (31/01/60)

0

กิจกรรม “ลูกค้าใหม่รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (31/01/60)

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม
1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.weloveshopping.com ที่ทำรายการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น
2. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมคือ ทำรายการสั่งซื้อภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น (ตั้งแต่เวลา 00.01 – 23.59 น.)
3. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.weloveshopping.com ที่ทำรายการสั่งซื้อครั้งแรก) ต้องซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ใน www.weloveshopping.com ตามมูลค่าที่กำหนดภายในระยะเวลาร่วมกิจกรรม และชำระเงินภายใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา (23.59 น.) (อ้างอิงจากเวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามาจริง) โดยจะต้องไม่ทำการยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ รหัสชมภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่ง รวมมูลค่า 190 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทต่อคำสั่งซื้อ เงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามที่ Major Cineplex เป็นผู้กำหนด
4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์สูงสุดไม่เกิน 2 ที่นั่ง
5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com
6. รหัสชมภาพยนตร์จะถูกจัดส่งให้ลูกค้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตามอีเมลล์ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่คำสั่งซื้อที่ได้รับรหัสชมภาพยนตร์
7. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

150 total views, 1 views today

Comments are closed.