ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (28/12/59)

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม
“รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex” (28/12/59)

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนตั๋วหนังที่ได้รับ (ที่นั่ง)
1 กชกร บูรณะฤทธิ์ทวี 1
2 กรุณา ทัศนศรี 1
3 กฤตยศ นวรัตน์ ณ อยุธยา 1
4 กฤติน สลิลปราโมทย์ 1
5 กาญจนา ครองชื่น 1
6 กิติพงษ์ กระออมแก้ว 1
7 เกรียงไกร เสียงกล่อม 1
8 คุณจิรภา ทองวินิชศิลป 1
9 คุณสวนีย์ กาศเจริญ 1
10 จตุรภัทร ขาวผ่องใส 1
11 จริยา แผ่นผา 1
12 จักรพงศ์ ศิริมังกร 1
13 จักรี เปล่งเสียง 2
14 จิตาภา กล้าแข็ง 1
15 จินดาวรรณ จินดา นีติธรรม 1
16 จินตณัฏฐา ว่องไวชัยเจริญ 1
17 จิราภรณ์ แซ่โง้ว 1
18 จุฑามาศ ยิ่งยวด 1
19 ชเนตตี เดวัง 1
20 ชมพูนุช ธาดาพิทยา 1
21 ชไมพร พรปฏิมากร 1
22 ชลธิชา ประสาทศรี 1
23 ชิษณุชา สงคศิริ 1
24 ชื่นจิตร์ โตเปาะ 1
25 ณธษา บุญทองวิอังกูร 1
26 ณัฎฐกา ชาลีกุล 1
27 ณิชากร เทพวงค์ 1
28 ทำนุ มิตรเทวิน 1
29 ธันย์จิรา โรจนฤทธิ์รักษ์ 1
30 นวลพรรณ รุ่งเรือง 1
31 นันทพร พานิชวัฒนา 2
32 นันทวัน สุวรรณกิจวิมล 1
33 นิวัฒน์ สมพงษ์ 1
34 นุจะรี เคลือโชติ 1
35 เนตรนภิศ หาคูณ 1
36 บังอร กองแก้ว 1
37 เบญญาภา สิงห์ลอ 1
38 ปภาดา สีหรัลต์ 1
39 ประพิชญา ประโยชน์ 1
40 ปิยะวดี จันปุ่ม 1
41 พชรวรรณ ศรีปัดถา 1
42 พรเทพ รุ่งราษี 1
43 พรรณี บวรวัฒนวานิช 2
44 พิมลพรรณ แตงเย็น 1
45 พุธสรา บูรณ์เจริญ 1
46 ไพริน ถุนาพรรณ์ 1
47 ภัทฐิตา สุวรรณไตรย์ 1
48 ภัทรพร ภัทรเรืองโรจกุล 1
49 ภัทรวรรณ แสงไพโรจน์ 1
50 ภัทราพร แซ่เจีย 1
51 ภาคิณ ปราการ 1
52 มณีกาญจน์ ตรงแก้ว 1
53 ยุวดี ดีจิรวรกุล 1
54 รณชัย ภิรมย์ 1
55 รพีพร ลัภยานันท์ 1
56 รภัสสรณ์ ศุภวณิชย์สกุล 1
57 รัชณู โสตถิกรกุล 1
58 รัศมี นาคทับทิม 1
59 รุ่งนภา ดีพรหม 1
60 รุจิรา ต้นแพง 1
61 วนัสนันท์ อาลัยสุข 1
62 วรรณนิภา มานะกิจสมบูรณ์ 1
63 วรัทยา ถุนาบูลย์ 2
64 วสันต์ เจริญวัย 1
65 วันเพ็ญ ตุ้มเขียว 1
66 วีร์สุดาภร วงศ์หลีวัตร 1
67 แวมารีเย๊าะ อีแมลอดิง 1
68 ศศมนต์ เอี่ยมสอาด 1
69 ศศิธร เลี้ยงผาสุข 1
70 ศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ 1
71 ศิริจิตร์ จิตโอภาสศรีเพ็ชร 1
72 ศิริณา สินดำรงค์ 1
73 ศิริวรรณ แสงทองประสิทธิ์ 1
74 สมจินตนา สุทธิชาติ 1
75 สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท 1
76 สินีเนตร โชติเชย 2
77 สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 1
78 สุกัญญา สงศิริ 1
79 สุชาติ เอื้อไพบูลย์ 1
80 สุดารัตน์ สุวรรณกูฎ 1
81 สุนันทา แย้มมณฑา 1
82 สุนิษา แก้วฟู 1
83 สุรวัช บุญอนันต์ 1
84 สุวิมล โตสวัสดิ์ 1
85 อโนรัตน์ แก้วกาญจน์ 2
86 อภิชาติ มณีสอดแสง 1
87 อภิชาติ เหมสลาหมาด 1
88 อภิสรา โรจาพิพัฒ 1
89 อลงกต ศรนุรักษ์ 1
90 อ้อมฤทัย เพ็ชร์สุภาพ 1
91 อัจฉราพร ศรีแก้ว 1
92 อัจฉราวรรณ กันหาทิพย์ 1
93 อัสมาอ์ เปาะซา 1
94 Jirachart Anakewat 1
95 Kroker/Jultanu 1

 

รายละเอียดแคมเปญ: https://blog-proxy.weloveshopping.com/600-free-tickets-major/

161 total views, 1 views today

Comments are closed.