ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์”

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม

รับฟรี! ไม่ต้องลุ้น! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนรางวัลที่ได้รับ (ที่นั่ง)
1 กนกขวัญ ตันเสถียร 1
2 กนกรัตน์ นันทศักดิ์ศิริ 1
3 กมลรัตน์ ดิษฐปัญญา 2
4 กรรณิการ์ คงเมฆ 2
5 กรวรรณ พานิชชอบ 2
6 กวินทร์วรดา วินท์ธาวัลย์ 2
7 กอบพร พันธุ์ต่วน 2
8 ก้อย CS 3
9 กัญญา หลิมสุวรรณ 1
10 กัญณทิพย โตสมภาพ 1
11 กาญจนา เพ็งหนู 1
12 กิตติพงษ์ จูเจริญ 2
13 กิตติมา ฤทัยรัตน์ 1
14 เกตุษรา จำเริญศรี 1
15 แก้วศิริญา เมธาวีรเศรษฐ์ 2
16 คชาภรณ์ ณ ลำปาง 2
17 คณิตา จิตต์ประสาร 2
18 จตุพร วรพงศ์กิติพันธ์ 2
19 จตุรพร บุญสุวรรณ 2
20 จักรี เปล่งเสียง 2
21 จันทนา ตั้งทรงวุฒิ 4
22 จิตวิมล ไชยวัฒน์ 1
23 จิตาภา กล้าแข็ง 4
24 จิรนันท เรียงวัน 2
25 จีราวรรณ ทาแดง 2
26 จุรีพร กงนอก 1
27 จุฬามณี จิรพิเชฐรัตนา 1
28 เจ๊ะฮาซียะ เจ๊ะยูโซ๊ะ 2
29 ชนปภณ บุตรทรัพย์ 1
30 ชวกร สรรพประวีณ 1
31 ชาลินี สุขอุดม 2
32 ชิษณุชา สงคศิริ 1
33 ชุติมา ศิริสุขโภคา 2
34 ญาณี อัครกุล 1
35 ฐิติมา ยิ้มถนอม 1
36 ฐิติรัตน์ ศิริเวช 1
37 ณฐมน เทียนงาม 2
38 ณัชชา ตั้งพัฒนาศิริ 2
39 ณัชชารีย์ นอธิชัยรุ่งกิตติ์ 1
40 ณัฐกาญจน์ สมคิด 2
41 ณัฐพงศ์ เหรียญไพโรจน์ 2
42 ณัฐพร นาคมหาชลาสินธุ์ 2
43 ณิชากานต์ ปันดี 2
44 ดรุณวรรณ จันทร์อุ่ย 2
45 ทรงพล แสงสุวรรณ 2
46 ทรรศนวฤนท์ จารุภูมิ 2
47 ทศพร อรัญรุตม์ 1
48 ทัสนันทน์ แดงเรือ 2
49 ทานตะวัน ศรีสมรักษ์ 2
50 ทิพวรรณ วงศ์ขันคำ 2
51 ทิพสุดา นามแดง 2
52 เทพพิทักษ์ ชำนาญ 4
53 ธณวรรณ มีใหญ่ 2
54 ธนิดา จันทะวงศ์ 2
55 ธเนศ ดูเบย์ 1
56 ธวัชชัย สันต์สัมพันธ์กุล 2
57 ธันย์จิรา โรจนฤทธิ์รักษ์ 2
58 ธันย์ชนก เมฆแก้ว 1
59 ธิดา เลิศสุรพิบูล 1
60 ธิดารัตน์ อยู่ยืนยง 2
61 ธิดารัตน์ เอียงกลับ 1
62 ธีรวิทย์ เหลาทอง 2
63 ธีระพงษ์ สุนทรชาติ 2
64 นงค์นุช ผดุงม่วงทอง 6
65 นงค์รัก ภูขลัง 1
66 นงนุช ทรัพย์มูล 2
67 นนทกร ซอสุวรรณมาศ 2
68 นพเกล้า ภูพันทอง 1
69 นพวรรณ สุขสวัส 2
70 นรินธร พันธุ 2
71 นเรศ จิตติพานิช 2
72 นฤมล เทียมทองใบ 2
73 นลิน แซ่ลี้ 2
74 นวรัตน์ นราพินิจ 1
75 นันทกานต์ ดำรัตนา 2
76 นันทพร พานิชวัฒนา 2
77 นันท์วิภาญา แดงใหม่ 2
78 นันทิยา ปุคคละนันทน์ 1
79 นันทิวัน พุฒิบัวทอง 2
80 นาฎนภา ผาลีการ 1
81 นาริตา เอี่ยมละออ 2
82 น้ำค้าง หาญคำวงศ์ 1
83 นิชาภา เดชธนภูริภูวดล 2
84 นิภาพร เกตุสุวรรณ์ 1
85 เนตรนุช เจริญวิชา 1
86 บังอร กองแก้ว 4
87 บุณณดา หรุ่นเลิศ 1
88 เบญจมาศ ช้ำเกตุ 2
89 ปนัดดา สารีราช 2
90 ประภาพร อภัยรุณ 2
91 ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย 2
92 ประเสริฐ ศรีทอง 2
93 ประเสริฐศักดิ์ ประเสริฐบดินทร์ 2
94 ปริญญา รามคุณ 1
95 ปริณดา เสฐียรโกเศศ 2
96 ปวีวรรณ พงศ์พิพัฒนาการ 2
97 ปัญญาทิพย์ คำเมือง 1
98 ปัณณภัสร์ ศรีวัฒน์อัคร 1
99 ปิยธิดา แซ่จุง 1
100 ปิยนุช รุณวงศ์ 1
101 ปิยะมาศ ปะสัน 4
102 ปิยะวดี จันปุ่ม 2
103 ปุญญารัศมิ์ รังสีประเสริฐ 2
104 ผุสดี น้ำดอกไม้ 2
105 พนัชกร สุธนกิตติ์ 1
106 พนิษฐา ตันติเสรี 2
107 พรชัย เหล่าสุขสันติวงศ์ 2
108 พรทิพย์ คมรัตนปัญญา 1
109 พรพรรณ แสงจันทร์ 2
110 พัชรา ธุมา 2
111 พัณณพัช ศรีนาค 1
112 พิมพ์วิภา อระบุตร 1
113 พุธฑริกา เทพดู่ 2
114 เพชรปวีณ์ อุดมวงษ์ 2
115 เพ็ญแข แสงภัทรเนตร 1
116 ภคพร นิธิสกุล 2
117 ภมร ดวงศศิธร 2
118 ภัชภิชา พึ่งเดช 1
119 ภาจารี พึ่งสมยา 2
120 ภานิชา ธัญญพันธ์ 1
121 ภาวิดา เบญจวัง 2
122 ภาวิตา บริเพ็ชร์ 1
123 มณฑกานต์ พันธ์ศรี 1
124 มณีรัตน์ ชูมณี 2
125 มรกต จับใจ 2
126 มาลินี สุขพัฒน์ 1
127 เมธาวดี ศรีกุลวงศ์ 2
128 เมนกา จิระวรกุล 2
129 รจนา มีศิลป์ 1
130 รัชนีกร เอี่ยมผ่อง 2
131 รัตนา อำนวยรุ่งเรือง 4
132 รัตนาภรณ์ โอฬา 2
133 รุ่งกานต์ นาคะวิโร 2
134 ฤดีพร พึ่งพูลผล 2
135 ฤทัยรัตน์ วันเพ็ง 2
136 ลักขณา สุวรรณแสง 1
137 ลัดดา บุญมั่ง 5
139 ลีลา โตสุพรรณ์ 2
140 วรัญญา รักสุจริต 2
141 วรารัตน์ เฮงอู๋ 2
142 วันดี บัวเกิด 1
143 วารี จักรแก้ว 6
144 วารุณี ดวงแก้ว 1
145 วารุณี ป้อมแดง 1
146 วิชชุมนตร์ บารมี 2
147 วิชุดา สุธรรม 2
148 วิภาส ม่วงศิริ 2
149 วิไลวรรณ วัชรินทร์กาญจน์ 2
150 วิษณุ รู้บุญ 1
151 วิสิทธิ์ วรรณชัย 2
152 วีราภรณ์ ทองงาม 1
153 ศรัญญา นิศามณีวงศ์ 1
154 ศรินทร์ ทรัพย์ศิริกุล 2
155 ศศิธร จันทราเพ็ญ 2
156 ศักดิ์สิทธิ์ หลักสุวรรณ 4
157 ศิริณา สินดำรงค์ 2
158 ศิรินภา ดวงกระโทก ดวงกระโทก 1
159 ศิรินุช วาสนะวัฒน 2
160 ศิริพร พลับศิริ 1
161 ศิริรัตน์ สิงห์สมบุญ 2
162 ศิริวรรณ แซ่โค้ว 2
163 ศิริโสภา แสนบุญเวช 2
164 ศุทธินี พุ่มดอกไม้ 2
165 ศุภมาส ฤทธิ์ดี 2
166 สนธิชัย ธวัชธาตรี 2
167 สไบเงิน เพ็งสืบ 2
168 สรรเสริญ อุชชิน 2
169 สริยา ธนาวิภาส 4
170 สหรัฐ เฉลิมชีพ 1
171 สันติ ศรอารา 2
172 สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง 2
173 สิธร แซ่ตั้ง 2
174 สุจิตรา สิงสาทอน 2
175 สุจินต์ แซ่สิม 1
176 สุดาดาว สุทธิพงศ์ 2
177 สุธาสินี เลิศชีวะ 1
178 สุนทรีย์ ทีฆายุทธสกุล 2
179 สุนิสา กสิกิจพงศ์พันธ์ 2
180 สุปาณี ศรีใหญ่ 1
181 สุพรรณี สุดาทิพย์ 1
182 สุพิชญา ซ้อมจันทา 2
183 สุเพ็ชร วรงค์รับพร 2
184 สุเพ็ญ วัชรามหาพงศ์ 1
185 สุเพ็ญ วัชรามหาพงศ์ 2
186 สุภัควี ทะนันตา 1
187 สุภาณี พฤฒิจิระวงศ์ 1
188 สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ 1
189 สุมนัส เซี่ยงหวอง 1
190 สุมาลี ตันติวรธำรง 4
191 สุมิตตา ศรีธน 1
192 สุมิตา ตั้งกาญจนกิจ 2
193 สุวรรณา กิติวรนันท์นกุล 2
194 เสฏฐณัฏฐ์ สิรวัฒนากุล 2
195 เสาวลักษณ์ เฉียบวิเชียร 1
196 โสมาวดี โสมศรีแพง 2
197 หนึ่งฤทัย พัฒนะราช 1
198 หรรยดา ว่องอัญชลีศิลป์ 1
199 อนุรดี ธรรมกิติ 1
200 อนุวัฒน์ สุขพอดี 2
201 อนุสรณ์ กลางณรงค์ 2
202 อนุสรณ์ แสนเกรียงไกร 2
203 อภิมน ฐิติมนตรี 2
204 อภิวัลย์ ศรีรุ่งเรืองชัย 4
205 อภิสิทธิ์ มีทอง 2
206 อมร ระนาดไธสง 1
207 อรทัย ไชยวุฒิ 1
208 อรนันท์ เกิดพินธ์ 1
209 อรนุช พนาพิทักษ์กุล 1
210 อรรัตน์ โสภา 1
211 อรวรรณ พรหมศิริกุล 2
212 อริสา บุแก้ว 2
213 อังคณา มายุศิริ 4
214 อัจจิมา บุญญเสฎฐา 2
215 อัจฉรา ศรัทธาสถาพรชัย 2
216 อัจฉราภรณ์ กาญจนเกษตรกุล 1
217 อัมพนิดา ผการัตน์ 2
218 อัมพร ปานณรงค์ 2
219 อารยา สตารัตน์ 2
220 อำพรรณ ตาคำ 1
221 อำไพ ตะโกพร 2
222 อิราภรณ์ ม่วงคราม 2
223 อุษา เจียรสถาวงศ์ 1
224 Chananchai Kontrong 2
225 Juntima Saethung 2
226 Nalinpat Nalintragoon 2
227 Napaporn Naknukul 1
228 Nathaporn Teeveerapanya 1
229 Natkirin Mukhayanuvong 2
230 Natnicha Sripen 2
231 oratai tantayanon บริษัท ภูมิรังสี เอกซเรย์ จำกัด 2
232 PORNPASOK SOOKYEN 2
233 Tasinee Sabaitae 2

 

*เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม

149 total views, 1 views today

Comments are closed.