ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับแคมเปญ รับ iPhone 6s ฟรี เมื่อมียอดสั่งซื้อสูงสุด กับ มุ้งมิ้ง ไอที ช๊อป

0

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับรางวัล จาก มุ้งมิ้ง ไอที ช๊อป
ผู้โชคดีจากแคมเปญ ได้แก่

คุณ พัชญาวีร์ ศิริมงคลสูตร

 

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม “Top spender รับiPhone 6s”

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อสินค้าในร้าน มุ้งมิ้ง ไอที ช๊อป https://store.weloveshopping.com/mungmingitshop และชำระเงิน ภายใน วันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559 เวลา 00.00 – 23.59 น. เท่านั้น
 3. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่มียอดซื้อและชำระเงินสูงสุดภายในระยะเวลา และเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนด
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ iPhone 6s 16 GB มูลค่า 26,500 บาท จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)
 5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com
  ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะทำการสั่งซื้อสินค้านี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่

         บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด Mango Technology Co.,Ltd.
6/1 ม.ปรัชญาอินทาวน์ ซ.ลาดพร้าว101ซ.42
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 

          ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – อาทิตย์  9:00 – 18:00 น.)
         

        หากสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลภายในวันที่ 31 ต.ค. 2559 
บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์รับรางวัล

       7 . ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้ที่มี ชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตร
ประชาชนตรงกับ ข้อมูลของการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ หรือ ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ   ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัล หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

 

สามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้อีกที่ www.weloveshopping.com

 

148 total views, 1 views today

Comments are closed.