ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ฉลอง Line แฟน 16 ล้านคน

0

รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “ฉลอง Line แฟน 16 ล้านคน”

รายชื่อ จำนวนตั๋วหนังที่ได้รับ (ที่นั่ง)
1 จักรี เปล่งเสียง 4
2 ธิดารัตน์ อยู่ยืนยง 4
3 นันทกานต์ ดำรัตนา 4
4 บุษกร สิงห์เขียวพงษ์ 4
5 ปณิศา วงศ์อาษา 4
6 ปัญญวัน จุลขันธ์ 4
7 รัศมี เหล่าทวี 4
8 ลัดดา บุญมั่ง 4
9 ศรัญญา นิศามณีวงศ์ 4
10 สนธิชัย ธวัชธาตรี 4
11 สัจจาภรณ์ รัมยประยูร 4
12 สุเพ็ชร วรงค์รับพร 4
13 อัสวาน ตอฮา 4
14 อิษฎา ทุมสิงห์ 4
15 กนกวรรณ กัณหะกิติ 2
16 กนลลัส ต่อปัญญาชาญ 2
17 กมล ธีระกาญจน์ 2
18 กัลยาณี คงสิน 2
19 กานดา ขาวแพร 2
20 กิติมา แซ่อื้อ 2
21 ขนิษฐา เจริญพรวรนาม 2
22 คุณจำปี จารุฤทัยกานต์ 2
23 คุณพาภรณ์ วรานุชิตกุล 2
24 จันทมาศ แจ่มจันทร์ 2
25 จันทิมา ตันพิรุฬห์ 2
26 จารุพรรณ ไชยา 2
27 จิตติพร จิระภาพันธ์ 2
28 จิรดา คงความเจริญ 2
29 จิราภรณ์ พลหิรัญ 2
30 จิรายุ ฝอยโคกสูง 2
31 จุฑามาศ คล้ายนิล 2
32 ชญานี สุวรรณวงศ์ 2
33 ชลธร จันทะดวง 2
34 ช่อมณี กิจพ่อค้า 2
35 ณัจยา นิคะ 2
36 ณัฏนิชา อาจยุทธณรงค์ 2
37 ณัฐพร นาคมหาชลาสินธุ์ 2
38 ณัทนัยธร คงอินทร์ 2
39 ดนุ สายสุทธิชัย 2
40 ดรุณี ศรีสุขใส 2
41 ดารุณี ศิริทัพ 2
42 ตระการสุข สุขสมลำ 2
43 ทรรศน์กมน บุญหนัก 2
44 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 2
45 ธนพร สืบสาย 2
46 ธนากร สมหวัง 2
47 ธีรเมท โพธิ์พุฒ 2
48 น.ส.กมลรัศมิ์ พิสิษฐ์ชนาภา 2
49 นงค์นุช ผดุงม่วงทอง 2
50 นงนุช อุสาหะพันธ์ 2
51 นทิตา ชัยรัตนศิริ 2
52 นฤมล เขียวปั้น 2
53 นฤมล ฤทธิ์ธาอภินันท์ 2
54 นัฐวุฒิ ช้อยเครือ 2
55 นันท์มนัส เศรษฐกูลวิชัย 2
56 นันทวัน ศรีคำดี 2
57 นาย ทวี สกุลก่อเกียรติ 2
58 นายเกรียงศักดิ์ เย็นสำราญ 2
59 นายวิศรุต คำทรงศรี 2
60 นิชาบูล จันทร์เปรม 2
61 นุชนาท เจริญศรี 2
62 บจก.ซีโก้ทรานสปอร์ต (แผนกบัญชี) 2
63 บุญเพลง ชำนาญ 2
64 ปฐมพงศ์ วังคำแหง 2
65 ปราณี วงษ์ไพศาล 2
66 ปริน นาคสุวรรณ 2
67 ปริวิทธ์รุจ ธนบุญยานนท์ 2
68 ปวีณ์สุดา ไชยจิโรจ 2
69 ปวีณา บุญโท 2
70 ปวีณา ผิวคำ 2
71 ปาลินี ศิริสุนทร 2
72 ปิยนารถ วงศ์วานรุ่งเรือง 2
73 พรทิพา บุษยากุล 2
74 พรพรรณ จตุพรหมวงศ์ 2
75 พรพรรษา ไล้บางยาง 2
76 พรพิมล มายอด 2
77 พัชญา ไมตรี 2
78 พัชยา หินอ่อน 2
79 พัฒราวุธ ษรจันทร์ศรี 2
80 พิชชา อิ่มอุส่าห์ 2
81 พิชัย ยิ่งมีชัย 2
82 พิมพลอย ศรีพุ่มเงิน 2
83 พีรพล โชติธรรมรัตน์ 2
84 พีรยา ผลถาวร 2
85 พุทธพร แสงคำ 2
86 พูลศรี บุญเสริม 2
87 ไพลิน ทวีลาภพูนผล 2
88 ภรณี ไกรดิษฐ์ 2
89 ภัชธริน ชูรักษ์ 2
90 ภัชรินทร ห้องสวัสดิ์ 2
91 ภานิชา ธัญญพันธ์ 2
92 ภานุพงษ์ ดำรงค์ศิลป์ 2
93 มณีรัตน์ สังเงิน 2
94 รณกฤต ปรัชกัลยกร 2
95 รัชฎาภรณ์ ชาพู 2
96 รัชเศรษฐ์ วงษ์สวัสดิ์ 2
97 รัตนา วารินสุข 2
98 รุ่งทิวา ไข่มุข 2
99 วรรณพร ใจด้วง 2
100 วรวีร์ สิริพงษ์สกุล 2
101 วรวีร์ สิริพงษ์สกุล 2
102 วรวุฒิ เมืองแป้น 2
103 วรัญญา โพธิ์ไพรทอง 2
104 วรัณ เหล่าสุวรรณวัฒน์ 2
105 วริศรา ยศทิศ 2
106 วลัยทิพย์ อัศวพงษ์โชติ 2
107 วัชราภรณ์ ตระกูลหุ่นวัฒน 2
108 วัชรินทร์ วอนเมือง 2
109 วาริศ สุขสถิตย์ 2
110 วารุณี ลิ้มศิริตระกูล 2
111 วาสนา ทรัพย์อนันต์ 2
112 วิภาส ม่วงศิริ 2
113 วิยะดา จตุนารถ 2
114 วิรัช ทรัพย์ถาวรกุล 2
115 ศรัณญา รักซ้อน 2
116 ศศิมาภรณ์ สืบศรี 2
117 ศศิมาภรณ์ สืบศรี 2
118 ศิรประภา อัครมั่นคงวณิช 2
119 ศิราพร เสียงเพราะ 2
120 ศิริชัย วันชะเอม 2
121 ศิริพร ลีละศุภสกุล 2
122 ศิริพร หินอ่อน 2
123 ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์ 2
124 ศิวดล ฐิติสุรพงศธร 2
125 สำอาง ชัยสิทธิ์ 2
126 สินีเนตร โชติเชย 2
127 สุกัญญา อนันต์ศิริประภา 2
128 สุดารัตน์ วิทยากรณ์ 2
129 สุธี วงศ์ศรีรัตนกุล 2
130 สุนทรี จรูญรัตน์ 2
131 สุพรรชนก คุ้มพุ่ม 2
132 สุพักตร์ ลาสระคู 2
133 สุพัตรา ณ ลำพูน 2
134 สุภิดา ปลั่งมณีรัตน์ 2
135 สุมาลี จันทร์ตาล 2
136 สุวารีย์ เกษศรี 2
137 ฬุริยา เรืองเกรียงสิน 2
138 อโณทัย ภาษิกุล 2
139 อดิศักดิ์ พนิตธำรง 2
140 อดิศักดิ์ พนิตธำรง 2
141 อดุลย์เดช น้อยมิ่ง 2
142 อมรรัตน์ ชาวเชียงตุง 2
143 อมรรัตน์ อัครมณี 2
144 อรดี วรรณชัย 2
145 อรทัย ดุมเพชร 2
146 อรสา ชาวสวนเจริญ 2
147 อรอนงค์ นุชนารถ 2
148 อรัญญา งามวงษ์ 2
149 อัฎฐพล สิริพงษ์สกุล 2
150 อานนท์ เจนช่าง 2
151 อารียา อดิเทพภักดี 2
152 อุไรรัตน์ ภาษิกุล 2
153 อุษณกร ไกรทอง 2
154 Attapon Piamrat 2
155 Chananchai Kontrong 2
156 Juntima Saethung 2
157 Juthatip Rochsuwannachai 2
158 MARINA SYCHEVA 2
159 mol charoensuk 2
160 Napaskamon Promopakorn 2
161 Natkirin Mukhayanuvong 2
162 paksanan khaita 2
163 Sirinda Arayanimitsakul 2
164 Tunnipa Chokpattanawararux 2
165 WANIDA CHUNCHOEI 2
166 Witoon Techadamrongsin 2

 

*หมายเหตุ: ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59 เป็นต้นไป

207 total views, 1 views today

Comments are closed.