ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “พี่จ๋า.. แอดไลน์หนูหน่อย”

0

จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม “พี่จ๋า…แอดไลน์หนูหน่อย” มาเช็คชื่อกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตร Swensen’s มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัลกันบ้าง!

รายชื่อผู้โชคดี

1. นิตยา ทัดแก้ว
2. มณีจันทร์ ศรีเพชร
3. Nattakarn Tanthuvanit
4. ภูษณดา ทับเที่ยง
5. ชมพูนุท ภู่คง
6. ลลตา ปราบพาล
7. อินทิรา แก่นทอง
8. จันจิรา เทพกัน
9. สิริภัสสร สังวาลย์เดช
10. นางสาวฐิติพรรณ ณะคร
11. อรพรรณ พวงทอง
12. ณิชาภัทร สุริยะรังษี
13. ณัฏฐนุช บวรโลหะชัย
14. วรรณวนัช วิจิตรธนวัฒน์
15. วสวัตติ์ จิระวัฒนโสภณ
16. อิทธิพล แก้วงาม
17. กาญจนาพร ป้อมสาหร่าย
18. สรัญญา ดวนมีสถข
19. วรรณวิภา สิ้มโป
20. รัชนียา มณีแก้ว
21. จรรยา แพ่งยัง
22. ทัศวรรณ พันธุ์ไม้
23. มาเรียม ไตรวิลาวัณย์
24. ณัฐศิริ สุรวิทย์ธรรมะ
25. สุกัญญา จิรสกุลชัย
26. วนัญญา สมพร
27. ศราวุธ อาบสุวรรณ
28. จรรยพร ศรีมณี
29. ปนัสยา งามตา
30. ชิดชนก ไชยเหง้า
31. จีราภา ขจรลาภ
32. กรวิภา อนันตมี
33. ชรัญญา บุญจันทร์
34. กัลยวีร์ สุริยาธนกิจ
35. กาญจนา กาฮา
36. ขวัญตา ริมสุวรรณ์
37. ชลิศรา ขำสุนทร
38. กรรณิกา ศรีบุญเรือง
39. กนกพรรณ โรจพัฒนา
40. ธนธรณ์ เกษร
41. อัญชิสา อินทชาติ
42. วรรณวนัช สงวนสุข
43. นางสาวจันสุดา ภักดี
44. สุภาวดี ดอกมะลิ
45. เกริกวิชช์ ทองดี
46. ศิริพร พรมศร
47. พรจันทร์ ฉัตรบัวหลวง
48. นิภาวรรณ รูปสอาด
49. นส. สุกัญญา สวนชัยภูมิ
50. ณัฏฐาภรณ์ จันทิมาศัพท์

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องทำการส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลมาที่ activity@weloveshopping.com ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. บริษัทจเริ่มจัดส่งของรางวัลวันที่ 13 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ถ้ามีข้อโต้แย้งคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

167 total views, 1 views today

Comments are closed.