เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม “เมษา พารวย”

0

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม “เมษา พารวย”

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 เมษายน – 9 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น
 2. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.weloveshopping.com ภายในวันที่ 1 เมษายน – 9 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น และต้องชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 23.59 น.
 3. 1 หมายเลขการสั่งซื้อ เท่ากับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล / จำกัดการสั่งซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญ Summer Sale เท่านั้น
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 18,950 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล โดยบริษัทฯ จะจับรางวัลสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวม 37,900บาท (คำนวณจากราคาปกติ   ณ  วันที่ 6 มกราคม 2559)
 5. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม
 6. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 9 เมษายน 2559

 

 • การจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

* สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 เมษายน 2559 (8.00 – 23.59 น.) และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่  4 เมษายน 2559 (23.59 น.)

**รายชื่อสมาชิกที่ได้ผ่านการจับรางวัลในครั้งที่ 1 จะไม่นำไปจับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 2

 

 • การจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

* สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 – 9 เมษายน 2559 (8.00 – 23.59 น.)  และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2559 (23.59 น.)

 

 1. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่าน Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com

 

 • ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.
 • ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.

 

 1. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ หากสมาชิกผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด  บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตรประชาชน ตรงกับ ข้อมูลของสมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท เท่านั้น
 3. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 6. บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีสิทธิในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 10. กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

พร้อมแล้วไปช้อปกันน…

Portal_AprilGold

 

312 total views, 1 views today

Comments are closed.