เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม “Lucky Monkey”

0

 

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 มีนาคม – 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น
 2. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://portal.weloveshopping.com/campaign/1790 ภายในวันที่ 1 มีนาคม – 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น และ ต้องชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 23.59 น.
 3. หมายเลขการสั่งซื้อ 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล *จำกัดการสั่งซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญ Lucky Monkey เท่านั้น
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ Samsung Galaxy Note 5   32 GB มูลค่า 25,900 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล โดยบริษัทฯ จะจับรางวัลสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวม 51,800 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558)
 5. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม
 6. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล
 • การจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.

* สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าภายในวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2559 (8.00 –23.59 น.)และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 (23.59 น.)

**รายชื่อสมาชิกที่ได้ผ่านการจับรางวัลในครั้งที่ 1 จะไม่นำไปจับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 2

 

 • การจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.

* สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ภายในวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2559 (8.00 – 23.59 น.) และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (23.59 น.)

 

 1. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่าน Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com
 • ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
 • ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
 1. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ   หากสมาชิกผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตรประชาชน ตรงกับ ข้อมูลของสมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท เท่านั้น
 3. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิรับของรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 6. บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีสิทธิในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 10. กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

                                                                                                                      ถ้าพร้อมแล้วไปช้อปกันเลยคลิก

  Mobile_Lucky-Monkey

189 total views, 1 views today

Comments are closed.