ประกาศรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 2 จาก กิจกรรม “Happy Anniversary”

0

ทีมงาน WeLoveShopping ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีที่ได้รับ Samsung Galaxy Note 5 32 GB มูลค่า 25,900 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558)

จากแคมเปญ “Happy Anniversary”

เมื่อสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ (10.00 น.) – 9 กุมภาพันธ์ 2559 (23.59 น .)

และชำระสินค้าสำเร็จภายในวันที่ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ (23.59 น .)

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รอบที่2 คือ

คุณ ชัชฎา พัฒนพงศ์

 

เงื่อนไข กิจกรรม “Happy Anniversary”

1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น

2. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.weloveshopping.com ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น และต้องชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.59 น.

3. 1 หมายเลขการสั่งซื้อ เท่ากับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล / จำกัดการสั่งซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญ Happy Anniversary เท่านั้น

4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ Samsung Galaxy Note 5 32 GB มูลค่า 25,900 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2 รางวัล โดยบริษัทฯ จะจับรางวัลสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวม 51,800 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558)

5. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

6. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 1 รางวัล
ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น

• การจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
* สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ภายในวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2559 (8.00 – 23.59 น.) และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 (23.59 น.)

**รายชื่อสมาชิกที่ได้ผ่านการจับรางวัลในครั้งที่ 1 จะไม่นำไปจับรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 2

• การจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
*สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ภายในวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 (8.00 – 23.59 น.) และชำระเงินสำเร็จ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (23.59 น.)

7. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่าน Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com

• ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น.
• ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น.

8. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน

9. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ในวันและเวลาทำการ หากสมาชิกผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล

ทั้ง นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตรประชาชน ตรงกับ ข้อมูลของสมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท เท่านั้น

10. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิรับของรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

13. บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีสิทธิในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

17. กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล

18. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้

และ ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชา สัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

130 total views, 1 views today

Comments are closed.