ประกาศรายชื่อ ผู้สั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขแคมเปญ Baby and Kids Fashion

0

ทีมงาน WeLoveShopping ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขแคมเปญ Baby and Kids Fashion รายชื่อมีดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล

จำนวนรางวัล

Ameenah Kinglek

1

JACKY Wealth Support

1

Kanis Luechachaiwong

2

กนกนุช พิณไชย

1

กมลชนก โต๊ะพาน

1

กมลพร แสนหอม

1

กรณัฐา จันทะน้อย

1

กรรณิการ์ โกเมฆ

1

กษิรา จงเกียรติขจร

2

กัญญาภัทร ธรรมา

1

กันยารัตน์ ดรุณศรี

1

กันหา บัวระบัติ

1

กัลยา หงษ์พญา

1

กาญจนา นามลายทอง

1

เกศรา พูลศรี

1

เกษมศรี สุพรรณบุตร

1

เกียรติศิริ คันธวิวรณ์

1

คุณเฉลิมขวัญ คูณโคตร

1

จริยาภรณ์ ดีเจริญ

1

จริยาวดี วิบูลย์วัธน์

1

จารึก ส่งคุณฤทธิการ

1

จิณัฐชา วรรณโสภณ

1

จินดาพร จุลวงษ์

1

จิราภรณ์ จันทร์เสน

1

ฉัตรอำพร เกิดพิทักษ์

1

ชญาดา โพธิ์เงิน

2

ชนันรัตน์ เม่นขาว

1

ชนันรัตน์ แสงศร

1

ชลิดา โสมสนวนนอก

1

ชัยยศ เตชะมานะกุล

2

ชิษณุพล พูมศร

1

ฐานิฎา เขียวเกิด

1

ฐาปนีย์ ปิตะสุต

1

ฐิติชญา นุชเงิน

1

ณปภัสร์ สุวินัยชูกิจ

1

ณัฐกฤตา ผิวโชติ

1

ณัฐชยา. เดชหาญ

1

ณัฐณิชา จิตตะคาม

1

ณิชนันท์ อั้นทอง

1

ณิชานันท์ วรรณเวช

1

ดัชนี ศิริธร

1

ทรงพร วิกสิตกุล

1

ทิพสุดา นามแดง

2

ธชาพิมพ์ ใจสม

1

ธนดล พุ่มกุมาร

1

ธนเดช วัฒนะสัตกูล

1

ธนภร จันทร์กิตติมา

1

ธนวรรณ ฌอง-มิเชล

1

ธรานิต ยิ่งเภตรา

1

ธัญพร เถื่อนคำแสน

1

น.ส.ปริสา ผู้ปุ้ย

1

น.ส.สุกัญญา รังศรี

1

น.ส.อุบลวรรณ พิมกัณฑ์

1

นงนภัส สุวรรณ

2

นราวัลย์ ชาวเวียง

1

นริศรา ศรีโกศักดิ์

2

นส.สายสุดา บุญทวี

1

นัฐปภัสร์ ทิพย์จันทร์

1

นางทองเหรียญ ผดุงพานิช

1

นางน้ำฝน บำรุงพงศ์

1

นางลำดวน ชาอ่อน

1

นางศิริลักษณ์ นิลแนม

1

นางสาวกนกอร ทุมรินทร์

1

นางสาวชนิดา เพิ่มพูล

1

นางสาวพิตะวัน นามวงษา

1

นางสาวภัทรพร นันทะ

1

นางสาวมณฑนา ธรรมมา

1

นางสาววัลย์วิภา บุบผา

1

นางสาวศิริภรณ์ บุญศิริ

1

นายพินิจ หงษ์พิมพ์

1

นายวุฒิพงศ์ บุญละคร

1

นิตยา น้อยหนู

1

นิศากร เกิดชูชื่น

1

บดินทร์ วาจาสุวิมล

1

บุศรา ดิสลับ

1

บุษดี หนูมี

1

เบญจวรรณ ดาน้อย

1

เบญญาภา สุขะชีวานนท์

2

ปทิตตา พุมมาจันทร์

1

ปภาภัทร เสาร์ฝั้น

1

ประไพพักตร์ พุทธิโยธิน

1

ปรัชญานี อนุรักษ์

1

ปรางขวัญ สุวรรณาคิน

2

ปริญญา จารุมโนกุล

1

ปอแก้ว ถาวรประเสริฐ

1

ปัญญพันธ์ มดแก้ว

1

ปารมี เจริญศรี

1

ปาริชาติ ศรีมะฆะ

1

ปาลิตา เจริญสิทธิ์

1

พนารัตน์ ปั่นสุข

1

พรพรรณ จตุพรหมวงศ์

2

พรรณี สมบัติสถิตย์

1

พรรษา กลิ่นสุคนธ์

1

พาฝัน เอนกลาภ

1

พิมพ์ภิชชา ศรีจันทร์

1

พิราวรรณ เชียงที

1

เพ็ญศรี กิติวงษ์

1

ภัทรวดี จตุพรหมวงศ์

2

ภัทรวรรณ ศรีสังวร

1

ภาวิกา รชตเกียรติขจร

1

ภาวิณี บุญทรัพย์อุดม

1

ภิญญาณัฏฐ ศรีสวัสดิ์

1

ภูวดล กระจ่างโฉม

1

มณีรัตน์ มณีวรรณ

1

มนต์สิงห์ ไกรสมสุข

2

มยุรี เรืองไพบูลย์

1

มลทิกา ช้างพินิจ

1

มะลิวัลย์ เหมือนอ้น

1

มารุต ธเนศกุลจิรา

1

ยุวดี บัวมาศ

1

รักษ์สุดา สระบัว

1

ลลิสา ดิษฐวุฒิ

1

ลาวัลย์ เปิดชั้น

1

วชิระ xxxxx

1

วชิรา สุขปิติ

1

วรรณนภา ชินพะวอ

1

วรรณี ศรีย่านยาว

1

วรวลัย ทองคำ

1

วราภรณ์ ร่องมะรุด

1

วรินทร จุ๊ยมณี

1

วสันต์ จันดาบุตร

1

วัชรินทร์ พันธ์หงษ์

1

วัฒศมน ภาวินันท์

1

วาสนา ธาราธิษฐาน

1

วิณภา ไกรสังข์

1

วิลารัตน์ สุทธิรัตนโศภพ

1

วิลาวัลย์ ทองนพคุณ

1

วิลาวัลย์ ผันผาย

1

วีรศักดิ์ อมรเอนกทรัพย์

1

ศรัณญา รักซ้อน

2

ศรายุทธ ร่าหมาน

1

ศรุดา แสวงอุดมพร

1

ศิริพร พอใจ

1

สมมาศ บุญยวง

2

สริยา ธนาวิภาส

1

สาลินี อยู่คง

1

สิรินทิพย์ สังวรณ์

2

สุดาทิพย์ ใยพันธ์

1

สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก

1

สุทจณา ลาวิณห์

1

สุปราณี เทียนมณี

1

สุปรียา ยิ้มอำพันธ์

1

สุภาภรณ์ เชื้อแถว

1

สุภาวดี เสนาการ

1

สุวัจณี วรสิงห์

1

เสาวนิตย์ สุวรรณวิชณีย์

1

เสาวภา หมื่นตาบุตร

1

หนึ่งฤทัย แก้วประดิษฐ

2

หนูกูล อำไธสง

1

หรรษา เรืองคำ

1

อนุวัต พรมมา

1

อรวรรณ จิตเพียร

1

อัจฉรา เศรษฐเสรีกุล

2

อาจารี วงษ์กลม

1

อาจารี เสมอเชื้อ

1

อำไพ ตะโกพร

2

อุชุกร มานะจิตต์

1

อุตยา ภิญโญ

1

อุษณีย์ ช่างสลัก

1

อุษา จานทอง

1

เอกชัย ตังควิเวชกุล

1

 เงื่อนไข

1. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ Baby and Kids Fashion   ทุกออเดอร์การสั่งซื้อ หลังการชำระเงิน รับฟรีบัตรกำนัล แมคโดนัลด์ มูลค่า 100 บาท (เฉพาะสินค้าภายในแคมเปญ Baby and Kids Fashion เท่านั้น)

2. เฉพาะการสั่งซื้อวันที่ 27 มกราคม 2559 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 (23.59 น.) และชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (23.59 น.)

3.สงวนสิทธิ์รับบัตรกำนัล แมคโดนัลด์ สูงสุด 2 ใบ/ ท่าน

4. ประกาศรายชื่อผู้สั่งซื้อตามเงื่อนไขและได้รับของสมนาคุณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.ทาง blog.weloveshopping.com และ WeLoveShopping Official Fanpage

5. รางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย จาก weloveshopping.com

6. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลหากตรวจพบว่าการสั่งซื้อมีการทุจริต

7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

175 total views, 1 views today

Comments are closed.