เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม Subscribe and Win

0

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม “Subscribe and Win”

1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกรับข่าวสารทางอีเมล ของ WeLoveShopping ผ่าน https://account.weloveshopping.com/signup/user
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 23.59 น. เท่านั้น

3. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ Samsung Galaxy Note 5 32 GB มูลค่า 25,900 บาท จำนวน 1 รางวัล (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)

4. บริษัทจะจับรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.

5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com

6. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน

7. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

หากสมาชิกผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตรประชาชน ตรงกับ ข้อมูลของสมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท เท่านั้น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิรับของรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

9. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

14. กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล

15. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ

ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

16. บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีสิทธิในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ

 

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกันได้เลยที่นี่เลย คลิก

Campaign_Subscribe-and-Win_BLOG

343 total views, 1 views today

Comments are closed.