ประกาศรางวัล We Love Kids รับฟรีบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท

0

ประกาศรางวัล

We Love Kids ช้อปสินค้าเพื่อลูกรัก

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ รับฟรีบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท ทุกการสั่งซื้อไม่ต้องลุ้น

เริ่ม 25 พฤศจิกายน 2558 (10.00 น.) – 30 พฤศจิกายน 2558 ( 23.59 น.)

ชื่อผู้โชคดี

จำนวนของรางวัล

บุญต่าย สิทธิไพศาล 1
ณัฏฐา ขวัญพูล 1
ไพฑูรย์ ทวีขวัญ 1
ชัยยศ เตชะมานะกุล 1
ภัทรสุดา สมวงษ์ 1
สลิลา สุระจิตต์ 1
ปวีณ์พร เกียรติอิสรากุล 1
อุรารัตน์ ทองสว่าง 1
ณิชากร ลาหา 1
จิดาภา ตั้งจิตวัฒนากร 3
ธิภาภัทร แอบเพชร 1
ณัฐชนก แซ่โซว 1
วงเดือน เพชรประพันธ์ 1
สุพรรณี ธัมมัง 1
วรวรรณ ปิยะสิงห์ 1
กฤติยา ละทะโล 1
พรพรรณ สมิทธ์สมบูรณ์ 1
นางสาวเบ็ญจมาศ โกสิยกุล 2
กวิน กปิลกาญจน์ 1
ภูษณิศา พฤฒากุลธนัส 1
ปัญญ์กนก ทิพย์ทวีชาญ 1
กชกร ปั้นประเสริฐ 1
ปิยลักษณ์ ยุทธอาสา 1
นฤมล คุปตานนท์ 1
นัฏธิดาพร สืบเชื้อ 1
จริยา วงค์ปราณี 1
ทิพวัล ทับโพชา 1
ภัทรานิษฐ์ ภัคคะไชยบูลย์ 1
chanakan somsak 1
กาญจนา เอกคม 1
นส.ธิรดา ยืนยง 1
ณัฐฌา อัตตะกุล 1
พรรษ์ปภัสสร์ เทียนทอง 1
สถาพร ศรีอรห์ 1
สาวิตรี ปิติสา 1
ธีรวุฒิ จันทร์อ้น 1
นิ่มนวน ทองค้าไม้ 1
สุกัญญา ธรรมปรีชา 1
ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ 1
สุวิทย์ ไชยวุฒิ 1
เพ็ญภัทรา เปลี่ยนเที่ยงธรรม 1
อภิชฎา กุลชิตาพงษ์ 1
น.ส.ศศิรินทร์ ปัญญา 1
สุพัตรา พ่อตาแสง 1
ธีระยุทธ์ พานทอง 1
ภคมน มโนธรรม 1
วิลาสินี แตงทอง 1
ณัฏฐณิชา แซ่ซำ 2
พันทิวา พึ่งผล 1
คุณ สุนิสา สร้อยสุวรรณ 1
ปฏิญญา โม่งเม้า 1
Sununtha Tungbunjerdsook 2
ณฐมน ทองดี 1
อมร วงษ์มาน 1
พัชรี พัฒนพงศ์ 1
พรหมธิดา สิงห์โต 1
จันทรา สาดะระ 1
สุภัทรา มีศรีสม 1
ปวิชญาดา หอมศิริ 1
สิทธิพงศ์ สุธีบุตร 3
วิสัย ลิลา 1
กันยา รังกลาง 2
ดนุชา เครือแก้วนุสรณ์ 1
กนกวรรณ ทอดสูงเนิน 1
แสงเดือน สีทอง 1
ณัชชา ภักดีผล 1
พันพลอย เหลืองพิสุทธิกุล 1
มณฑิรา จำนาญศิลป์ 1
หทัยชนก สีทาวงศ์ 1
อรยา ผลพันธ์ทิน 1
กันยาวีร์ ลิ้มอมรสวัสดิ์ 1
ภีรดา ศิลปินกุล 1
suttida shompan 1
บัวหลวง อักษรกิตติ์ 1
นาตยา สุวรรณหงษ์ 1
ประวิทย์ วีระมโนกุล 1
ใกล้รุ่ง จุลกิจ 1
มุจลินทร์ – 1
วีรศักดิ์ ยอดสิงห์ 1
อนุชา ทองค้า 1
พัชราภรณ์ เงินสุทธิชัยพร 4
ฤทัยรัตน์ โชติจรัสวาณิช 1
ปกรณ์ ครามโกมุท 2
สาวิตรี สินไชย 1
นภัสนันท์ ธนัชญาอภิวิชญ์ 1
วิชุตา แก้วนพรัตน์ 1
สรวีย์ ปุณณยศวีร์ 1
ทัศพร ปูมสีดา 1
นุชจรี เถาว์ทอง 1
ฎารัชญ์ วงศ์ธนาโรจน์ 1
สมศักดิ์ หม่าหลี 1
ทวี เหล็กศรี 1
ศิวริน ภักดีนารถ 1
วนิดา ชื่นชัน 1
นาย ผไท ฐานิสโร 1
สกล สุวินัยตระกูล 1
วีณา วีรวุฒิไกรกุล 1
รัตญาภรณ์ โภชฌงค์ 1
กรองกาญจน์ รูปใหญ่ 1
เมธีดล โล่ตระกูล 1
พัชร์ธีรัตน์ ยืนยัน 1
กิติพัฒน์ โสมอ่ำ 1
รุ่งทิวา ธิวรรณดี 1
สุนันทา เลื่อมนิรันดร์ 1
อัจราพร แย้มทรัพย์ 1
ชลธิชา สีละพัฒน์ 1
พรสุดา ทิพจันทร์ 1
ตะวัน ศรีดามา 1
ภัค อรุณศิริพันธ์ 1
ธนพร สังข์สิริพงศ์ 1
ณัชชา ศราภัยวิฑิต 1
วราลี สุวรรณปัต 1
มนทิรา จันทรัตน์ 1
พนามาศ จิรารัตน์วัฒนา 1
โสภิตา ภักดีภูมิ 1
ศันสนีย์ พลอยบ้านแพ้ว 1
ฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี 1

 

 

เงื่อนไข

1. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ รับฟรีบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท (เฉพาะสินค้าในแคมเปญนี้เท่านั้น)

2. สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล 1 ใบ ต่อ 1 หมายเลขการสั่งซื้อ (ออเดอร์) และจำกัดไม่เกิน 4 ใบ/ท่าน

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการสั่งซื้อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (10.00 น.) – 30 พฤศจิกายน (23.59 น.) และชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ( 23.59 น.)

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.ทาง blog.weloveshopping.com และ WeLoveShopping Official Fanpage

5. รางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

6. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลหากตรวจพบว่าการสั่งซื้อมีการทุจริต

7. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

142 total views, 1 views today

Comments are closed.