ประกาศรางวัลอังคารนี้ อิ่มฟรีให้ถึงดาวอังคาร

0

ประกาศรางวัล

อังคารนี้ อิ่มฟรีให้ถึงดาวอังคาร

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ รับฟรีบัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 100 บาท ทุกการสั่งซื้อไม่ต้องลุ้น
เริ่ม 17 พฤศจิกายน 2558 (10.00 น.- 23.59 น.)

Name จำนวนรางวัล
จตุพร แก้วมาลา 1
จุติภัค กาญจนสอาด 1
จันทร์รุ่ง พรมภา 1
กิรดา ขานโบ 1
ก่อเกียรติ ชื่นอารมณ์ 1
ปัฑมา ตรีรัตน์ 1
พิศุทธ์ วิศาลศิริกุล 1
อารี ปิยะฉัตรสุวรรณ 1
ปวีณ์พร เกียรติอิสรากุล 1
รัตนา อำนวยรุ่งเรือง 1
ขวัญตา มันตะเภา 1
ณิชชา ณฐกันตังกุล 1
เพียงใจ วีระเพ็ชร์ 1
จักริน เหลืองไพโรจน์ 1
วิสารัช มั่นประพันธ์ 1
นางสาวภัทรียา ศิลาลาด 1
มยุรี บาลดี 1
วรรธนา สีสมร 1
ศิวพร มงคลรัตน์ 1
ณัฐภัทร เอี่ยมสมบูรณ์ 1
นางสาวสุรัสวดี นิ่มมณี 1
มัทนิน ไพบูลย์พงศ์ 1
นภัสสร คุปตเสรี 1
Supatra Eamporn 1
มนัส เหมทานนท์ 1
supatra eamporn 1
รฟาดิน บูรณะโอสถ 1
เพชรรัตน์ แซ่โง้ว 1
ณัฐวัตร อำนวยหาญ 1
วิภาวรรณ ธนาทรัพย์เจริญ 1
Jutaporn M. 1
จิดาภา ตั้งจิตวัฒนากร 1
นฤชา ตินา 1
ผุสดี หาญสลับศรี 1
ศศิอำไพ พฤฒิพรธานี 1
หนูเตือน การบรรจง 1
พรชัย เหล่าสุขสันติวงศ์ 1
YANEE THAYANANUPAT 1
สาธิต เรืองวิวัฒนกิจ 1
ชุคิมา ชัยสายัณห์ 1
ธรรม์วนิทธ์ ระทา 1
รุ่งนภา อนุสสรราชกิจ 1
พรพรรณ สมิทธ์สมบูรณ์ 1
ฐิติมา รุ่งปิติ 1
ชัยวัฒนฺ์ บุญวานิช 1
สุธี วงศ์ศรีรัตนกุล 1
ธชกร ศจิธารากาญจน์ 1
วริศรา วิวัฒนากุล 1
ก้องโชค โตวตระกูล 1
นิศากร เกิดชูชื่น 1
ศิริรัตน์ บุญวาที 1
รัตนาภรณ์ คำอาจ 1
ปกจันทร์ แซ่เจี่ย 1
สุพิชญ์ชญา อามิตร 1
นันทพร แดนโคกสูง 1
อรทัย แก้วธรรม 1
ลดาขวัญ กิตติวรกุล 1
Natthakorn Yotphet 1
พนิดา เกษาราช 1
ศิรดา ธนเขตไพศาล 1
สุชาดา เลียงพิบูลย์ 1
วนิดา กาบจันทร์ 1
เบญจพร เลิศสกุลจินดา 1
ภรณี บำรุงไทยวรกุล 1
มณกร บุญมีมา 1
กิตติวัฒน์ คุปติวงศ์รัตน์ 1
ปิยพร แพฟืน 1
วัลลดา มัติโก 1
วรนุช มาสุข 1
Arnon Sumam 1
สุภัทรา อินทร์สุข 1
คงฤทธิ์ สินตระกูล 1
ภัทรา จิรานุศักดิ์ 1
รัฐนันท์ สืบดี 1
พินทุรัตน์ แซ่ตั้ง 1
อนงค์นาถ ภูมิพระบุ 1
นางสาวจิรนันท์ บัวคำ 1
พรจันทร์ ฉัตรบัวหลวง 1
สุวรรณี สุตตปัญญา 1
เมตตา นาคจันทร์ 1
สุดารัตน์ พัฒนกิจ 1
Wantana Mala 1
ษมาวดี ขำรักษา 1
ฐานิตา รัตนนิรมลสกุล 1
สุรางรัตน์ ผืนพิมาย 1
ทัศนีย์วรรณ วัฒนพร 1
รัตนา โชคพิพัฒน์พร 1
ปวีณา จิตมั่น 1
พิชยะภรณ์ พิมลพรอังกูร 1
ปรียารัตน์ สิทธิชัย 1
พรทิพย์ ขันธ์สัมฤทธิ์ 1
อมรพรรณ สุวรรณเดช 1
ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ 1
ธาสินี เนียมแย้ม 1
ศศิธร ทองมาก 1
ซอฟวาน ประดู่ 1
ชาคร พิทักษ์วัชระ 1
เกรียงไกร น้อยคง 1
อมรรัตน์ รอดเนียม 1
รดา ฉัตรวงศ์ทิวา 1
ธีรวดี ฐิติสกุลวงษ์ 1
จิราวรรณ เลิศสงคราม 1
รุ่งทิวา ณ หนองคาย 1
วาสนา นิสุยกุล 1
จามจุรี เมฆประยูร 1
ฝนทิพย์ โถทองคำ 1
ศรัญญา ธรรมดุษฎี 1
wilairat khositchaisri 1
เปมิกา ริมพิสอน 1
พงศ์ธวัช บรรณโศภิษฐ์ 1
ชลิตา ชีวะมงคล 1
ธรารินทร์ เลิศดารารัศมี 1
จรัล รักษี 1
มนัส สมัครการค้า 1
กนลลัส ต่อปัญญาชาญ 1
เบญจมาศ ยัง 1
จินตนา แสงนิมิตรชัยกุล 1
มนัส ไวนุนาวิน 1
พรลินี สุดไทย 1
อัจฉราภา โอสถผสม 1
เมจกา กรวิกภัคนล 1
ณัฐธพงษ์ อาราเม 1
กฤตชัย บุญศิวนนท์ 1
ขนิษฐา แก้วร่วมวงค์ 1
อทิตยา อิ่มกระจ่าง 1
สุดารัตน์ นวลรอด 1
สิระ โกสินทรเสนีย์ 1
นางสาวณัฐยมล มรดา 1
ธนพร พรบริบูรณ์ 1
ณิฑชายา กุงไธสง 1
ชนนิกานต์ โลวนะ 1
น.ส ลลดา กลั่นอ่ำ 1
ทัดดาว ทองพิชิตกุล 1
กุลธิดา สังวาลวร 1
พิมพ์ฐดา ภัครวิพลธรณ์ 1
ภิรญา ธนเพิ่มพูล 1
จิรภา ถิระวัฒน์ 1
ชุติมา โชติรัตน์ 1
ระฐิยา แสงนวน 1
จิราพร บินยูซบ 1
อัจฉรา ซองคำ 1
ปลื้มกมล เวชกรรม 1
ศิริวรรณ เฉวียงภพ 1
วทัญญู ขจรสารสิทธิ์ 1
ธนกรณ์ ธรรมปัญญา 1
โสภณ เบือนขุนทด 1
Decha Kongkerdlarp 1
สมโภชน์ นาคกล่อม 1
น.ส.พลับพึง มาทำมา 1
นายชานนท์ คุ้มพะเนียด 1
ปาริณี แสงอรุณ 1
ร.ต.ต.พิษณุ ศรีสำอาง 1
รัชนีกร ลักขะนัติ 1
ประเสริฐ สุวรรณนวล 1
อุไรรัตน์ แยม 1
อริยา ขุนแก้ว 1
วิศวะ ค้ำชู 1
อานันท์ ศรีรัตนโชติ 1
kotchakorn booranaritthawee 1
ศิวาภรณ์ น้อยช่างคิด 1
ฮันนาน นิกาเซ็ง 1
อฑิตยา โกสินทราภรณ์ 1
วัชรี คล้ายเณร 1
สุพัตรา รัตนวงษ์ 1
กุลธิดา รณรัตน์ 1
บุซิตา เปรื่องเวช 1
อุไรวรรณ จุลสอาด 1
สาวิตรี สวัสดิสาร 1
Poranee Prukslanan 1
นฤภร ซื่อตรง 1
Jiraporn Phrommanee 1
กัญจนรัตน์ เอี่ยมปรัชญา 1
ปริมประภา ลิมปวิบูล 1
พรนัชชา คงดีเพียร 1
ศิริกันยา ฟักเทพ 1
นุชนารถ บุญล้ำ 1
น.ส.สุปราณี ไขประพาย (ลิฟท์) 1
ยุทธนา ทูคำมี 1
ศิริพร แสงทอง 1
บงกช ช้างอินทร์ 1
อรอานันท์ สุขเติม 1
พยุห ธรรมกฤษดา 1
กนกกร หอมชะเอม 1
พงศกร เซียงเห็น 1
อำนาจ นาบำรุง 1
จิตราวดี อินตาคำ 1
ภรินทร์ธร บุญยรัต์ชัยกร 1
ประสิทธิ์ ถาวรมั่นกิจการ 1
ศริณยา โกศลอุดมสุข 1
นางป์รัชญา จรสัมฤทธิ์ 1
ธำมรงค์ จันท์ภาส 1
อนุชา กงจก 1
วลัยพรรณ นุชทองม่วง 1
ภาดารี อุตสาหจิต 1
ภาณุ วงษ์พงษ์แพทย์ 1
พิระดา สุพงศกร 1
เกษมสิทธิ์ โฆษิตศรวณีย์ 1
พรรณี สมบัติสถิตย์ 1
ธนาธิษณ์ อรุณสันติวงศ์ 1
อุบลรัตน์ พึ่งพร 1
นายศรายุธ อินทร์เจริญ 1
นายวิชัย ศรีพันธ์ 1
ทิพย์กมล อิ่มสมพรศรี 1
กชกร ปาเคีย 1
พัชนิดา อานโพธิ์ทอง 1
มานัส วงศ์พิวัฒน์ 1
ศศิกานต์ ภิญโญ 1
jinnavad sumal 1
สาวิตรี บุญอินทร์ 1
พิชิต เรียบร้อย 1
พรทิพย์ มีนมรกต 1
เชาวลิต สุดใจ 1
รจนา สานิกาญจน์ 1
ณัฐพล แก้วสว่าง 1
นายสิทธิศักดิ์ นามณรงค์ 1
นางสาวนุรินดา ปูเตะ 1
นวิยา แจ่มรัศมี 1
นาย ณัฐกานต์ มีใจ 1
อรพรรณ วัดเข่ง 1
ธนรัตน์ ช่างแสง 1
ธาชินี ช่วยเลี้ยง 1
นางสาวอรอนงค์ อาจแก้ว 1
นันท์นภัส สิริทัศน์โกศล 1
นางสาวเจณิสตา เชื้อพราหมณ์ 1
พิพัฒน์ ทัศนา 1
วรัญญา โกยทา 1
ธัญญาพร ล้อพิศาลไชย 1
ฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ 1
สุรสิทธิ์ มานะนิตย์ 1
ประภาพรณ นามศิริ 1
บุชยา จารุพงศ์ 1
ภัชราพร พิมภูธร 1
เสนาะ เสาวภา 1
กิตติชัย สุขวิทยานุสรณ์ 1
วรกร สีหนาท 1
วิทยา พึ่งไทยสงค์ 1
ศิรินันท์ จอมคำ 1
่ฐาปกรณ์ ด่านสุข 1
วาริน สุริยะแก้ว 1
นพดล ภูเดช 1
สิทธิชัย นนท์ธีระธัญยา 1
จุฑามาศ ยกยิ่ง 1
นายกุศล ฉับจันทึก 1
อรพรรณ เดวี่ 1
นุชจรีย์ ทวีชัยจิรานนท์ 1
นลินทิพย์. ศรีโสภา 1
นางสาวลลิตา กลีบไธสง 1
แนน อภิชญา 1
ไนค์ ธนกิจ 1
ทวาราวดี ศรีสงค์ 1
โกศล วัชโรทน 1
นายณัฐคณิน ไชยคง 1
วรอัปสร บุบผา 1
วันชัย ศรีวันทา 1
สุทธิลักษณ์ เวชประสิทธิ์ 1
ประสิทธิ์ ปิตาสัง 1
จันทิรา วรรณสังข์ 1
วินัย สระทองทิว 1
นาย ยุทธนา อินธิสาร 1
ภิญญา สมบูรณ์ 1
ธันยะมัย ใจกล้า 1
นางสาวกัลยาณีย์ วงค์บุตรศรี 1
น.ส.ปัทมา นาคปร้อง 1
ภาณุมาศ ทิ้งแสน 1
นางสาวระพีพร สายแขก 1
วันเพ็ญ จันทะคำแพง 1
พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ 1
เจติยา แผ่วรคุณ 1
นายไกรวิน เสาว์ทอง 1
อุทัย เทียมพัด 1
นาย ณัฐพล อ่ำสม 1
พัชรี พัฒ 1
umaporn chansubtada 1
ทิพวรรณ วงศ์ขันคำ 1
สุรพงศ์ สุขเจริญศรีโรจน์ 1
Thi Superrich 1
สราวุฒิ จันมูล 1
ภ้สวดี จันทร์รัชชกูล 1
สุกัญญา ปักษีเลิศ 1
ภัทรมน สุขประเสริฐ 1
นัศพล นิลศิริ 1
จินดาวรรณ ขวัญเมือง 1
น.ส.สุฑารัตน์ จันต๊ะเรือง 1
นางสาวเจณิสตา เชื้อพราหมณ์ 1
นางสาว อุษา สุราย 1
กรณ์ วัฒนพุทธิกุล 2
ชัยยศ เตชะมานะกุล 2
สุภัชชา วังสันเทียะ 2
กนกกาญจน์ ฉันทวิทย์ 2
อังคณา มณฑาทิพย์กุล 2
วรวิทย์ อริยภิญโญ 2
ณัฐพล บำเพ็ญชอบ 2
สุพรรณี ธัมมัง 2
เรืองฤทธิ์ เปรมปราชญ์ 2
ว่าที่ร.ต. ปณต วิเศษจิตร 2
อมรรัตน์ การะพิทักษ์ 2
นางสาวสุดารัตน์ ภูมิรัตน์ 2
คุณชนัฐธร ธัญญลักษณ์ 2
วัชรินทร์ วัชรเกียรติ 2
ปัญจพร นามไพโรจน์ 2
นายวีรกิตติ์ ปฐมศิริวรรณ 2
นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
Ben Multi 2
ณิติกาญจน์ สวัสดิ์สุขสกุล 2
จารุกุล ศรีเวียง 2
ยุพา พงศะบุตร 2
บุษศรินทร์ อัสสรัตนะ 2
จินดาวรรณ ขวัญเมือง 2
สุนันทา บางกุล 2
Sujitra Sriharuthai 2
ศริศา บุญประเสริฐ 2
คุณณัฐธิดา สงวนกฤษ 2
Thanawat Sriharuthai 2
เมธาสิทธิ์ จันทร์ศิริ 2
Thaniya JUANGRATNA 2
สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์ 2
ขนิษฐา แสงนิมิตรชัยกุล 2
จักริน วรนุช 2
สุุธิรัตน์ จิรชูสกุล 2
สุวรรณา ศุภศิริโภคา 2
สุรียพ์ แซ่ตั้น 2
คุณสุภาวดี เวศย์วรุตม์ 2
รติรส เลิศงามดี 2
ณัฏฐิรา แดงอุทัย 2
รุจิรดา ริ้วรุจิเรข 2
ธัญลักษณ์ ปิยะวิทยานนท์ 2
วรัณ เหล่าสุวรรณวัฒน์ 2
นวรัตน์ จันทราภิวัฒน์ 2
Prawpun Euekittiroj 2
สิทธิชัย ตั้งจิตเสถียรกุล 2
พิชชาภา เงินฉลาด 2
unchulee suwattana 2
สุกิตติ์ ทิพยศรี 2
สุพัตรา บำรุงราชภักดี 2
ซารีนะ เชตรี 2
สุธีรา คล้อยตาม 2
อัญชิตา ส้มภู่ 2
เมธาพร จันทร์ศิริ 2
เมธาพร จันทร์ศิริ 3
ธาริณี จันทร์ใบเล็ก 3
ปรียานุช วงศ์ศรีศุภกุล 3
พรพนา หวังสกุล 3
ปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์ 3
รัตนา เกตุเพชร 3
ประภากร ้เริงสิน 3
อภิชา สูยะนันทน์ 3
อรนันท์ เกิดพินธ์ 3
ธญาภร แสนพลอ่อน 3
กฤษณี งามอภิสิทธิ์ 3
วิมลรัตน์ จิตรัตนกุล 3
สรัญญา ดวนมีสุข 3
ฐาธินันท์ ธรรมชูเชาวรัตน์ 3
เมธาสิทธิ์ จันทร์ศิริ 3
จารึก ส่งคุณฤทธิการ 4
สุรียืรัตน์ ธำรงสมบัติสกุล 4
ชาติชาย ส่งเสริม 4
ปฎิภาณ ปิยะสิงห์ 4
อธิกา เขียวฉ่ำ 4
Wongwipa SRIPANICH 4
Apinya Boonkuson 4
ศรัญญา นิศามณีวงศ์ 5
ธีระ ปานทิพย์อำพร 5
นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ 5
อำไพ ตะโกพร 5
ศันสนีย์ ผิวอ่อน 5
สริยา ธนาวิภาส 5
ริญญาภัสร์ ภัทรวรสิรินันท์ 5
Patcharin Wongvaravipat 5
จินดาพล เพชรรัตน์ 5
สุนิสา คงประดิษฐผล 5
ภิญโญ เชาวน์แหลม 5
PHATCHARAT CHAT. 5
ปภาดา สุขะชีวานนท์ 5
รำพันมนต์ สัณฐิติวิฑูร 5
วฐิตวรรษฐ์ บู่สามสาย 5
แอนนา ลือชา 5
วศิน อภิรติกุล 5
ขวัญใจ ผลสวัสดิ์ 5
นันทกานต์ ดำรัตนา 5
ภัทรวรินทร์ บุญรักษาสกุล 5

 

เงื่อนไข

1.  เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ รับฟรีบัตรกำนัล McDonald’s มูลค่า 100 บาท (เฉพาะสินค้าในแคมเปญนี้เท่านั้น)

2.  สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ (ออเดอร์) และจำกัดไม่เกิน 5 ใบ/ท่าน

3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะการสั่งซื้อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (10.00 น.- 23.59 น.)และชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ( 23.59 น.)

4.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.ทาง blog.weloveshopping.com และ WeLoveShopping Official Fanpage

5.  รางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

6.  สงวนสิทธิ์การรับรางวัลหากตรวจพบว่าการสั่งซื้อมีการทุจริต

7.  รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

8.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

254 total views, 1 views today

Comments are closed.