ประกาศรางวัล บัตรกำนัล SWENSEN’S จากแคมเปญ Secret deal

0

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท

จากแคมเปญ Secret deal

 

ลำดับที่ ชื่อผู้โชคดี จำนวนบัตรที่ได้
1 Antonette Neri 3
2 Aoranichcha tutyanukul 3
3 EvatinA KnowleS 2
4 Jarurin Mekkrajay 1
5 Nattida yang-inn 1
6 Wanida Kittikhunphadung 2
7 กมลทิพย์ บุญเพชร 2
8 กรฎา มีมณี 1
9 กรพรรณ โสรินทร์ 1
10 กอบชัย อาวะกุลพาณิชย์ 1
11 กันต์กฤศมน ลี้ชนากิจเจริญ 1
12 กาญจน์วรรณ คุณแก้ว 3
13 กานต์ธิดา หลังสัน 3
14 เกวิกา เตชะพิบูลย์ทรัพย์ 1
15 เกศินี สุรวัฒนาวงศ์ 1
16 ขนิษฐา (นะ) สุขโข 3
17 คเชนทร์ เยาวรัตน์ 1
18 คณิน ภัทรเมธาวรกุล 1
19 คำรณ ปาระพรหม 1
20 คุณฐานวีร์ ไชยหงษ์ 1
21 จรรยา ลอยแก้ว 2
22 จริญญา ล้อไพฑูรย์ 1
23 จันทพร รัชติญาปกรณ์ 1
24 จันทรจิรา พวงธรรม 2
25 จันทร์สุข แสงคำ 3
26 จารึก ส่งคุณฤทธิการ 1
27 จารุณี อุตมะแก้ว 1
28 จีระ เหมือนอ้อย 1
29 จุฑากาญจน์ สวาวสุ 3
30 จุฑาทิพย์ ธงชัย 2
31 จุฑามาศ อุ่นทรัพย์เจริญ 3
32 จุฑามาส ลาเวียง 1
33 เฉลิมขวัญ อุทุมพีร 1
34 ชมพู โพธิวรรณ์ 1
35 ชลธร จันทะดวง 3
36 ชัชนันท์ สายใหม่ 2
37 ชาพิมญชุ์ แซ่ลิ้ม 1
38 ชูชาติ ทองเจือพงษ์ 1
39 ซารีนะ เชตรี 1
40 ญาณัฐ พิริยะโชค 1
41 ญาณิศา รัศมีกอบกุล 1
42 ญาณี วรศรัญยู 1
43 ฐิตพัทธ์ วีรพัฒน์ศุภกุล 3
44 ฐิติมา รุ่งปิติ 1
45 ณัฎฐารีย์ ท้วมอุปถัมภ์ 1
46 ณัฏฐกา สุนทรประเสริฐ 2
47 ณัฐกฤตา เจริญศิริ 2
48 ณัฐกานต์ ขันไชย 2
49 ณัฐพงษ์ สุภะดี 1
50 ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ 1
51 ดวงกมล เจษฎจรัสพงศ์ 3
52 ทัดชาวดี นฤทุม 2
53 ทิพวรรณ ทรัพย์สาตร์ 1
54 ทิพาพรรณ แสนยะ 3
55 ธนวรรณ มาสำราญ 1
56 ธนสพร กลิ่นหอม 3
57 ธนาวรรณ สุขเกษม 3
58 ธฤษวรรณ โชติพานิช 1
59 น. ส มณฑิรา กันทวงค์ 3
60 น.ส. ทิพากร อาบสุวรรณ 2
61 น.ส.จินตนา เลขานุกิจ 1
62 น.ส.ปรียาภรณ์ จันทรา 1
63 น.ส.มัทรี มุ่งพร 1
64 น.ส.ละอองดาว สิตะเสน 2
65 น.ส.ศดานันทร์ ไกรลาศ 1
66 น.ส.ศุภกาญจน์ ชื่นโคกกรวด 2
67 นพมาศ ไชยชมภู 1
68 นฤมล ลิ้มหนู 1
69 นัฐธัญยาภ์ มุกดา 1
70 นันทา ศรีกลับ 2
71 นางจริยา แผ่นผา 1
72 นางชุติกาญจน์ คำสวัสดิ์ 1
73 นางสาว นงนภัส เมฆอรุณ 1
74 นางสาว ปรารถนา ดุจติปิยะ 1
75 นางสาวจีณภา จันทะ 1
76 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ 1
77 นางสาวเบ็ญจมาศ โกสิยกุล 2
78 นางสาวปทุมรัตน์ รวยกระบือ 1
79 นางสาวโยธกา จวนข้าว 1
80 นางสาวศิรินทร ทิมพษ์ 2
81 นางสาวสิรินาถ ตรัยปกรณ์ 1
82 นางสาวอุดมพร สาเรศ 1
83 นาย พชร ทองชมภู 1
84 นาย สิทธิพงษ์ คำแพงศรี 1
85 นายเมฆินทร์ วงศ์พระลับ 3
86 นายสุริยา ประทาเส 1
87 น้ำฝน กาศรัมย์ 1
88 นิพาดา พราหมณี 2
89 นิมิตา คงสิทธิ์ 1
90 นิศานาถ จ้อยนุแสง 2
91 บุญยิ่ง โหรา 1
92 บุญรวี ปั้นงาม 1
93 บุศกร อุตมะพันธุ์ 1
94 เบญจวรรณ จันปุ่ม 3
95 ปภาดา สุขะชีวานนท์ 2
96 ประภาภรณ์ บาลวิมล 1
97 ปราณี อึ้งตระกูล 3
98 ปรินทร์ดา นิราช 2
99 ปรียา เสรี 3
100 ปสุตา แก่นเมือง 1
101 ปัญณวีย์ สีหาสาร 3
102 ปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์ 3
103 ปุณยนุช สุทะปา 1
104 ผกาภรณ์ ติลา 1
105 พนิดา อำยะธรรม 1
106 พยง ทองคำนุช 3
107 พรพรรณ สมิทธ์สมบูรณ์ 2
108 พรพรรษา ไล้บางยาง 1
109 พรรษ์ปภัสสร์ เทียนทอง 1
110 พรสุดา แก้ววังปลา 2
111 พัชรพร สิงหะผลิน 1
112 พัชรา ชัยกิตติรัตนา 2
113 พัชรินทร์ แซ่เจียง 1
114 พัชรินทร์ อนังรัสดี 1
115 พิณรัตน์ จันทนา 1
116 พิตรดา ศรีเจริญชัยกุล 2
117 เพ็ญแข สุภาวิตา 2
118 ฟ้าพนม พรหมคุณ 3
119 ภัทรชนก อิ่มศิลป์ 1
120 ภัทรวดี สวัสดี 2
121 ภัทราพร จูเจี่ย 1
122 ภัทราภรณ์ ตลับทอง 1
123 ภัทราวดี ศรีโนนยาง 2
124 ภิญญดา สร้อยทอง 2
125 ภูษณิศา ทัดแก้ว 3
126 ภูษณิศา เหลืองงามวิไลกูร 1
127 มนันชญา ดวงสุภา 1
128 มนัสนันท์ ชมกลิ่น 1
129 มยุรินทร์ สุภาวงศ์ 2
130 มลฤดี มลิบาล 1
131 มัชฌัตตา เรืองช่วย 2
132 มาโนช สระทองด้วง 1
133 เมทินี พลีพูล 1
134 ยุพาภรณ์ ลายน้ำเงิน 3
135 รริดา พานทอง 1
136 รักพงษ์ วงษ์คำ 2
137 รัชดาภรณ์ ประดิษฐบุญ 1
138 ริญญรัตน์ ม่วงเอง 1
139 เรืองรุ้ง พูลสวัสดิ์ 2
140 ลินดา เอี่ยมสมาน 1
141 วชิราภรณ์ บัวศิริ 2
142 วนัสวัณณ์ รพิสิริศิลป์ 2
143 วรรณวนิช กรรณิกา 1
144 วรรณา เผือกวิสุทธิ์ 1
145 วรรณิศา ขจีจิต 1
146 วรรณิศา อุดนอก 1
147 วรัญญา ภูเรืองเดช 2
148 วรางคณา ทองดี 2
149 วราดา ขันตี 2
150 วราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร 3
151 วรารัตน์ กัณฑ์โย 1
152 วาสนา ชั้นขจรกุล 2
153 วิจิตตรี แก้วประเสริฐ 1
154 วิราวรรณ์ กลิ่นเลี้ยม 3
155 วิลาวรรณ คชด้วง 2
156 วิลาสินี คนซื่อ 1
157 วีรวัฒน์ หงษ์สิทธิวงศ์ 3
158 วีร์สุดา จั่นแก้ว 1
159 ศรีสะอาด เสนาะเสียง 1
160 ศิมา ดนยสกุล 2
161 ศิริกัลยา สุทธิวัฒน์ 1
162 ศิริมาศ สุกกล่ำ 1
163 ศิวนาถ เรียงแแหลม 2
164 ศุภลักษณ์ ดีเนตร 2
165 ศุภานัน เขมะวิทย์ 1
166 สิริกัญญาฑ์ นาคราช 1
167 สุคลธ์ธะรจน์ นามวงศ์ 1
168 สุจิตรา ถมมา 1
169 สุธิดา วงค์หมื่น 3
170 สุนิสา จินเพชร 1
171 สุนี ลีวิวิธนนท์ 1
172 สุพัตรา เขื่อนธิยะ 1
173 สุพิชญ์ชญา อามิตร 1
174 สุภาพร สุกใส 1
175 สุภาพรรณ แก้วเพ็ชร 1
176 สุริวิภา ปานทอง 2
177 สุวนันท์ สากุลา 2
178 เสาวรส หยาดคำ 3
179 หรินทร์ แก้วน้อย 2
180 หฤทัย เจนฤทธิ์นันท์ 2
181 อมรพรรณ นกต่อ 1
182 อรทัย ลาแก่นทราย 1
183 อรนันท์ เกิดพินธ์ 1
184 อรพินท์ ศรีชมภู 2
185 อรุณ แซ่พ่าน 1
186 อรุณรัตน์ ปราบชม 2
187 อัครชาภรณ์ สิริพรทวี 1
188 อังคณิภา สุพิชญานันท์ 3
189 อังสุมาลิน เจริญฉิม 2
190 อารดา อภัยภักดิ์ 3
191 อำไพ คุณเทพ 2
192 อำไพ ตะโกพร 3
193 อิศกานติช์ ศรีจารุนาภิรัชต์ 1
194 อุบลทิพย์ ไชยรังษี 2
195 อุไรวรรณ วรรณะ 1
196 เอกพจน์ แก่นเมือง 2
197 สุจินดา คงถาวร 2
198 นพมาศ เชื้อเดิม 2
199 เอื้องผึ้ง เดชกำแหง 1

 

 

 

เงื่อนไข

1.เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในแคมเปญ Secret deal รับฟรีบัตรกำนัล SWENSEN’S มูลค่า 100 บาท

2.สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และจำกัดไม่เกิน 3 ใบ/ท่าน

3.สงวนสิทธิ์เฉพาะการสั่งซื้อสินค้า ที่ชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ( 17.00 น.)

4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป

5.สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับลูกค้าของ WeLoveShopping เท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

6.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเราและ หวังว่าจะกลับมาช้อปกับ WeLoveShopping อีกนะคะ 


โปรโมชั่นอื่นๆที่น่าสนใจ :)

halloween-mobile
watch&fashion-mobile
spooky-sale-beauty-mobile

 

153 total views, 1 views today

Comments are closed.