ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท จากแคมเปญ I Care For you (สินค้าแม่และเด็ก)

0

FB-POST-ss

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรกำนัล Swensen’s มูลค่า 100 บาท

จากแคมเปญ I Care For you (สินค้าแม่และเด็ก)

1.กรรณิกา เดชะไกศยะ 1 ใบ
2.กษิรา จงเกียรติขจร 2ใบ
3.กัญช์กุฬณัฏฐ์ กาญจนพานิช 1 ใบ
4.กัลยา อัคนีโชติ 1 ใบ
5.คุณสิโรตม์ พรหมสวัสดิ์ 1 ใบ
6.จักรกฤษณ์ ทรัพย์ทรายทอง 1 ใบ
7.จักริน เหลืองไพโรจน์ 2ใบ
8.จันทร์เพ็ญ ทรัพย์บุญเลิศมา 1 ใบ
9.จิราภรณ์ ธาระพุทธ 1 ใบ
10.ชุติมา บุญปลูก 1 ใบ
11.ตรียศ วงศ์ไตรทิพย์ 1 ใบ
12.ทัตเทพ เพชรสันทัด 1 ใบ
13.ธาริณี จันทร์ใบเล็ก 1 ใบ
14.ธีระยุทธ เสือแย้ม 1 ใบ
15.นภาพร รัชต์บริรักษ์ 1 ใบ
16.นรินทร์ทิพย์ แซ่ลี้ 1 ใบ
17.นวพรรษ หลั่งอุทก 1 ใบ
18.นางสาวสิรารมย์ สมวรรณดี 1 ใบ
19.นายกรกฎ ศรีสะอาดรักษ์ 1 ใบ
20.นายสิทธิชัย อุดมสุข 1 ใบ
21.นิพัทธา แสงสุกวาว 1 ใบ
22.เนปกร บังคมเนตร 1 ใบ
23.เบญจวรรณ ศรีปัญญา 1 ใบ
24.เบญญาภา สำเภา 1 ใบ
25.ปณัญ มณีสุวรรณ 1 ใบ
26.ประกายดาว เปล่งใส 1 ใบ
27.เปมิกา ศิริศุภนนท์ 1 ใบ
28.พรลภัส สอนเนียม 1 ใบ
29.พัชราภรณ์ วิมานธนทรัพย์ 1 ใบ
30.เพ็ญนภา ทองจิตร 1 ใบ
31.ภัทร สินเธาว์ 1 ใบ
32.มณีนุช โกประพัฒน์พงศ์ 1 ใบ
33.มินตรา พิมสาร 1 ใบ
34.ยุวลักษณ์ เวฬุธรากร 1 ใบ
35.รณกร อุดไชย 1 ใบ
36.รษา ศรีนิ่ม 1 ใบ
37.ราตรี น้อยบัวทิพย์ 1 ใบ
38.วราภรณ์ จารึกศิลป์ 1 ใบ
39.วลีรัตน์ จันทร์เขียว 1 ใบ
40.วาทินี สอนสิทธิ์ 1 ใบ
41.ภวิตต์ ก้องธรนินทร์ 1 ใบ
42.วีรวัฒน์ หงษ์สิทธิวงศ์ 1 ใบ
43.แววมณี วงค์สม 1 ใบ
44.ศศิธร แซ่ฟ่า 1 ใบ
45.สนั่น พงษ์ประพันธ์ 1 ใบ
46.สิริยากร จันทร์วิชชาพร 1 ใบ
47.สุกัญญา เพ็ญบุญธรรม 2ใบ
48.สุคนธ์ โรมจุรี 1 ใบ
49.สุจิตรา พิทักษ์วรพันธ์ 1 ใบ
50.สุดาวัลย์ ขัณฑ์เพชรางกูร 1 ใบ
51.สุทธิลักษณ์ วิชัยสิงห์ 1 ใบ
52.สุพิชญา ศรีสวัสดิ์ 1 ใบ
53.สุรชัย กัณทะวงค์ 1 ใบ
54.สุรัชดา บุญวัฒนะกุล 1 ใบ
55.สุรัศวดี ศรีจันทร์ 1 ใบ
56.อัญชลี มนตราคม 1 ใบ
57.อำไพ ตะโกพร 2ใบ
58.ChutikarnSorodwatcharasakul 1 ใบ
59.Chutta Chaochiab 1 ใบ
60.Maree Modtuk 1 ใบ
61.Nalinpat Nalintragoon 2ใบ
62.Tiraporn Punyata1 ใบ
63. wannamit thirasuwan 1 ใบ

เงื่อนไข
1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรายการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 เท่านั้น
2.สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม 1 ท่าน/ 2 รางวัลเท่านั้น
3.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
4.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.บัตรกำนัลจะถูกส่งหลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป (ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง)

โปรโมชั่นอื่นๆที่น่าสนใจ มาช้อปกันค่ะ :)

144367273902

144378391902

144378661802

 

173 total views, 1 views today

Comments are closed.