ประกาศรางวัล“บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 190 บาท”

0

ทีมงาน WeLoveShopping ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีได้รับ “บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 190 บาท” จากแคมเปญ “รับฟรีตั๋วหนังแบบไม่ต้องลุ้น เมื่อช้อป 50 บาทขึ้นไป” เมื่อสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (ตั้งแต่ 12.00 น. – 23.59 น. และชำระสินค้าสำเร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2558) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1 . ยุวดี ตันเจริญวัฒนะกิจ จำนวนบัตร 4
2 . สมโภช สุรินทร์อาภรณ์ จำนวนบัตร 4
3 . อังคณา มณฑาทิพย์กุล จำนวนบัตร 4
4 . คุณธิติพงศ์ จิตตคาม จำนวนบัตร 4
5 . พร้อมพงศ์ คงดี จำนวนบัตร 4
6 . สุพรรษา แซ่หลี จำนวนบัตร 4
7 . นัฐวุฒิ ช้อยเครือ จำนวนบัตร 4
8 . เอมปวีณ์ ชานุ จำนวนบัตร 4
9 . ชุติมา วัชรานุรักษ์ จำนวนบัตร 4
10 . นิติยา สุริยะยานนท์ จำนวนบัตร 4
11 . ก้องเกียรติชัย ขจรเงิน จำนวนบัตร 4
12 . จักรี เปล่งเสียง จำนวนบัตร 4
13 . อิษฎา ทุมสิงห์ จำนวนบัตร 4
14 . ดุสิตา วิชัยดิษฐ จำนวนบัตร 4
15 . ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ จำนวนบัตร 4
16 . ดุสินทร ฤทธิสอน จำนวนบัตร 4
17 . ศรารินทร์ มาลัยทอง จำนวนบัตร 4
18 . โกสินทร์ (โจ้ seller) มั่นคงสกุลชัย จำนวนบัตร 4
19 . ศุทธินี พุ่มดอกไม้ จำนวนบัตร 4
20 . ศิริ หอสุธารังษี จำนวนบัตร 4
21 . นางสาวภัทรียา ศิลาลาด จำนวนบัตร 4
22 . อำไพ ตะโกพร จำนวนบัตร 4
23 . กรแก้ว ทับเที่ยง จำนวนบัตร 4
24 . nopphakhit suapare จำนวนบัตร 4
25 . จินดาพล เพชรรัตน์ จำนวนบัตร 4
26 . ณัฐวุฒิ แซ่ล้อ จำนวนบัตร 4
27 . จอย อริสรา จำนวนบัตร 4
28 . ริญญาภัสร์ ภัทรวรสิรินันท์ จำนวนบัตร 4
29 . เกริกฤทธิ์ คงดี จำนวนบัตร 4
30 . กันตน์กัธกรน์ ศรีอิ่นแก้ว จำนวนบัตร 4
31 . Arisar Satarworn จำนวนบัตร 4
32 . เรืองฤทธิ์ เปรมปราชญ์ จำนวนบัตร 4
33 . สุนทร มณีรัตนาศักดิ์ จำนวนบัตร 4
34 . Patcharin Wongvaravipat จำนวนบัตร 4
35 . เตชธร แสนรัตนากร จำนวนบัตร 4
36 . สุนิสา คงประดิษฐผล จำนวนบัตร 4
37 . ศิริรัตน์ เพชรพลอย จำนวนบัตร 4
38 . ศุภโชค จงสุทธนามณี จำนวนบัตร 4
39 . จันทร์จิรา จงสุทธนามณี จำนวนบัตร 4
40 . ภิญโญ เชาวน์แหลม จำนวนบัตร 4
41 . joy sirinapha จำนวนบัตร 4
42 . รสริน วงศ์วราวิภัทร์ จำนวนบัตร 4
43 . ฐิติกวัฒน์ เหลืองอมรสิริ จำนวนบัตร 4
44 . ทักษพร แก่นทองคำ จำนวนบัตร 4
45 . อรทัย พรรณลี จำนวนบัตร 4
46 . หทัยทิพย์ เมืองแก้วฟ้า จำนวนบัตร 4
47 . Thichawan Kosol จำนวนบัตร 4
48 . ณัฐธยาน์ กานต์สุภัคพงษ์ จำนวนบัตร 4
49 . วิจิตรา มีมุข จำนวนบัตร 4
50 . สมบูรณ์ โสพัสศิริกุล จำนวนบัตร 4
51 . ปภาวิน สุโขธนัง จำนวนบัตร 4
52 . ปนัดดา เฟื่องสำรวจ จำนวนบัตร 4
53 . ชรินรัตน์ ปากกาสูง จำนวนบัตร 4
54 . สุภาวดี เดชาเกรียงศักดิ์ จำนวนบัตร 4
55 . Supoj Wiwatanaratanabut จำนวนบัตร 4
56 . วโรชา สนนุช จำนวนบัตร 4
57 . rujira s. จำนวนบัตร 4
58 . กฤตโชค ภักดีถาวรสุข จำนวนบัตร 4
59 . อัคคะเดช สุทธิฤาชัย จำนวนบัตร 4
60 . วุฒิ ดิษศิริ จำนวนบัตร 4
61 . ศุภสวัสดิ์ จงสุทธนามณี จำนวนบัตร 4
62 . Nattharom Sumathivit จำนวนบัตร 4
63 . อดุลเดช เพชรพลอย จำนวนบัตร 4
64 . พีรณัฐ แก้วงาม จำนวนบัตร 4
65 . ศรมลล์ มณีวัต จำนวนบัตร 4
66 . orapin Wongsrirattanakul จำนวนบัตร 4
67 . ณัฐ อุดมสุขประเสริฐ จำนวนบัตร 4
68 . รัตติยา ห่านชัย จำนวนบัตร 4
69 . ธนชัย สกุลชัยแก้ว จำนวนบัตร 4
70 . รุจานันทน์ บดีนิธิวัตน์ จำนวนบัตร 4
71 . ปัญญา แซ่ตั้ง จำนวนบัตร 4
72 . เกรียงศักดิ์ บุญนพอมร จำนวนบัตร 4
73 . ญาณินท์ จุลละผลิน จำนวนบัตร 4
74 . สุพรรษา ห่านชัย จำนวนบัตร 4
75 . wanlop oupapong จำนวนบัตร 4
76 . วิศิษฏ์ ปานมณี จำนวนบัตร 4
77 . สุวิทย์ ศรีสมบูรณ์เลิศ จำนวนบัตร 4
78 . มณีนุช ปิ่นปรีชาชัย จำนวนบัตร 3
79 . กุลธิดา ยุกตานนท์ จำนวนบัตร 3
80 . วริษา หยกอุบล จำนวนบัตร 3
81 . พรนิชา พันชัย จำนวนบัตร 3
82 . เจริญ ปิยะสิงห์ จำนวนบัตร 3
83 . สุรกิจ ธำรงสมบัติกสกุล จำนวนบัตร 3
84 . ปาณิสรา การประดิษฐ จำนวนบัตร 3
85 . saowanee Iemsiritip จำนวนบัตร 3
86 . วีรชัย ศิริบุญเรืองวงศ์ จำนวนบัตร 3
87 . sorayut wongsampanwech จำนวนบัตร 3
88 . มนัสวี คุ้มแก้ว จำนวนบัตร 3
89 . วิริยะ คมขำ จำนวนบัตร 3
90 . pasavee saetang จำนวนบัตร 3
91 . สุเพ็ญ วัชรามหาพงศ์ จำนวนบัตร 3
92 . สรนนท์ ไตรติลานันท์ จำนวนบัตร 3
93 . ประสงค์ อิทธิวิทูรธรรม จำนวนบัตร 3
94 . นภัสกร อินทรพรหม จำนวนบัตร 3
95 . ศิริวรรณ สุขเจริญ จำนวนบัตร 3
96 . อภิชา นะพรรัมย์ จำนวนบัตร 3
97 . พลอยพิดา พลังธนสุกิจ จำนวนบัตร 3
98 . นายพรชัย แสงแก้ว จำนวนบัตร 3
99 . วรกานต์ เจริญภัณฑ์วรกุล จำนวนบัตร 3
100 . พจมาน (โบ) จำนวนบัตร 3
101 . พงศ์เทพ บุญสวัสดิ์ จำนวนบัตร 3
102 . โกสินทร์ มณีวัต จำนวนบัตร 3
103 . ทิพยาภรณ์ สิทธิ จำนวนบัตร 3
104 . umaporn chansubtada จำนวนบัตร 2
105 . พิมพ์พนิต พงษ์สุกรี จำนวนบัตร 2
106 . ธีรเดช นันทดุสิต จำนวนบัตร 2
107 . ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ จำนวนบัตร 2
108 . กฤษณ์ วานิชสุขสมบัติ จำนวนบัตร 2
109 . จรรยาพร ฉิมนอก จำนวนบัตร 2
110 . Natkirin Mukhayanuvong จำนวนบัตร 2
111 . รติมัย เผ่าชัยยั่งยืน จำนวนบัตร 2
112 . มนทิรา จันทรัตน์ จำนวนบัตร 2
113 . โกเมน จันทร์แก้ว จำนวนบัตร 2
114 . นฤมล นวรัตนไพบูลย จำนวนบัตร 2
115 . Songpol Sribua จำนวนบัตร 2
116 . วรรณภา พรมหา จำนวนบัตร 2
117 . จิราภรณ์ แจ้งวิจิตร จำนวนบัตร 2
118 . ศิรดา เศรษฐศักดาศิริ จำนวนบัตร 2
119 . ณัฐพร ถาวรกสิอนันต์ จำนวนบัตร 2
120 . ปัญชิกา ชมเสน จำนวนบัตร 2
121 . ทิพยาภา ท่วงทีดี จำนวนบัตร 2
122 . ว่าที่ รต. สัมฤทธิ์ สุขเอม จำนวนบัตร 2
123 . สุวิมล โยธารักษ์ จำนวนบัตร 2
124 . กมลพร ซิมมา จำนวนบัตร 2
125 . ณิชากร ลาหา จำนวนบัตร 2
126 . ภูรียา ซิมตระกูล จำนวนบัตร 2
127 . กัญญา เจริญศิลป์ จำนวนบัตร 2
128 . สุรียืรัตน์ ธำรงสมบัติสกุล จำนวนบัตร 2
129 . วรวิทย์ อริยภิญโญ จำนวนบัตร 2
130 . ภูษณดา ทับเที่ยง จำนวนบัตร 2
131 . สริยา ธนาวิภาส จำนวนบัตร 2
132 . ศุภทิน เรืองศริยานนท์ จำนวนบัตร 2
133 . ไพโรจน์ สุริยะยานนท์ จำนวนบัตร 2
134 . ณัฐ อุดมสุขประเสริฐ จำนวนบัตร 2
135 . วรางคณา เกิดผล จำนวนบัตร 2
136 . จิตต์โสภิณ บรรเรืองทอง จำนวนบัตร 2
137 . วันวิสา สีสุวอ จำนวนบัตร 2
138 . นพรัตน์ กิจจะการะ จำนวนบัตร 2
139 . Nathawat Thumthiwong จำนวนบัตร 2
140 . benjaphorn promphan จำนวนบัตร 2
141 . เสฐียรพงษ์ พุกาพงษ์ จำนวนบัตร 2
142 . แพรวพรรณ ปั้นพุ่มโพธิ์ จำนวนบัตร 2
143 . wisid wongsampanwech จำนวนบัตร 2
144 . Galaya wongsampanwech จำนวนบัตร 2
145 . ๋Jimmy Aphicha จำนวนบัตร 2
146 . มนธิดา มูสิกะปาละ จำนวนบัตร 2
147 . รัตนา ทองน้อย จำนวนบัตร 2
148 . ธมลวรรณ เตชะชัยกุลศิริ จำนวนบัตร 2
149 . Phudis Dawieang จำนวนบัตร 2
150 . ทวีโรจน์ ตั้งอยู่สุข จำนวนบัตร 2
151 . ระพีพรรณ จำปาเรือง (เพื่อนเจน) จำนวนบัตร 2
152 . ชนาภา วงษ์เสถียร จำนวนบัตร 2
153 . อมรรัตน์ การะพิทักษ์ จำนวนบัตร 2
154 . สุชญา สาระโภค จำนวนบัตร 2
155 . นิชาบูล จันทร์เปรม จำนวนบัตร 2
156 . รัตนา เกตุเพชร จำนวนบัตร 2
157 . ปิยะมาศ พวงทวาย จำนวนบัตร 2
158 . ภัคสุพิมพ์ พัชรธำรงสิน จำนวนบัตร 2
159 . ฐิติมา รุ่งปิติ จำนวนบัตร 2
160 . Suphachai Wanna จำนวนบัตร 2
161 . เกตุนภัส สมบูรณ์แสง จำนวนบัตร 2
162 . สุกุลยา อุทาเลิศ จำนวนบัตร 2
163 . สมพร อัศวบุษราคัม จำนวนบัตร 2
164 . พัทธนันท์ มาอ่วม (ปูเป้) จำนวนบัตร 2
165 . ธิดา เลิศสุรพิบูล จำนวนบัตร 2
166 . ณปภัช จันทรนคร จำนวนบัตร 2
167 . นันท์วิภาญา แดงใหม่ จำนวนบัตร 2
168 . น.ส.สุรีพร งามดี จำนวนบัตร 2
169 . นางสาวพนิดา บุญชุม จำนวนบัตร 2
170 . นางเพียงพอ สิงห์จันทร์ จำนวนบัตร 2
171 . อิสรา เกตุรัตน์ จำนวนบัตร 2
172 . panadda yaithaum จำนวนบัตร 2
173 . ทวินตรา คำบูรณ์ จำนวนบัตร 2
174 . วันธภร หวังปัญญา จำนวนบัตร 2
175 . ศิรดา ธนเขตไพศาล จำนวนบัตร 2
176 . คุณปิยะณัฐ แปงใจ จำนวนบัตร 2
177 . น.ส.รมิดา รัชดาจิตมั่น จำนวนบัตร 2
178 . คนัมพร อัศวศิริโรจน์ จำนวนบัตร 2
179 . วิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล จำนวนบัตร 2
180 . น.ส.สกุลรัตน์ แสงจันทร์ จำนวนบัตร 2
181 . นุจรินทร์ เตวิยะ จำนวนบัตร 2
182 . น.ส.ทิพวัลย์ สุระอาษา จำนวนบัตร 2
183 . ประพล จิตคติ จำนวนบัตร 2
184 . กันตนา จะกู จำนวนบัตร 2
185 . ภมร ดวงศศิธร จำนวนบัตร 2
186 . วรมน อุ่นบางหลวง จำนวนบัตร 2
187 . สรสุรางค์ ธาราศักดิ์ จำนวนบัตร 2
188 . Nichanan Shusee จำนวนบัตร 2
189 . ทรงพล แดงเสริมศิริ จำนวนบัตร 2
190 . Phurichya M. จำนวนบัตร 2
191 . ปัญญาพร นิธิเจริญสุข จำนวนบัตร 2
192 . สิทธิพร เรืองบุตร จำนวนบัตร 2
193 . dev pal จำนวนบัตร 2
194 . จารุวรรณ ปวราจารย์ จำนวนบัตร 2
195 . สิริชัย เองมัก จำนวนบัตร 2
196 . อารีรัตน์ จิวะวิบูลย์ จำนวนบัตร 2
197 . วิไลวรรณ เตียวเจริญผล จำนวนบัตร 2
198 . สุพัตรา ณ ลำพูน จำนวนบัตร 2
199 . Anna chutamas จำนวนบัตร 2
200 . รสิตา โนพันธุ์ จำนวนบัตร 2
201 . วโรชา สนนุช จำนวนบัตร 2
202 . เมรินธ์ สนนุช จำนวนบัตร 2
203 . ธีรพงษ์ วิชญเรืองรมย์ จำนวนบัตร 1
204 . หทัยภัทร นิลทรัพย์ จำนวนบัตร 1
205 . Jarurin Mekkrajay จำนวนบัตร 1
206 . น.ส.กรชวัล งามวิไล จำนวนบัตร 1
207 . พรชิตา บุตรมา จำนวนบัตร 1
208 . ศิรวิทย์ ชมโฉม จำนวนบัตร 1
209 . มณฑิรา รัชตวิบูลย์สิน จำนวนบัตร 1
210 . ณภัสรีย์ กุมขุนทศ จำนวนบัตร 1
211 . กานติมา ลิ่วเรืองสุวรรณ จำนวนบัตร 1
212 . ธันยพร คุ้ยยกสุย จำนวนบัตร 1
213 . นริสา ตุวินันท์ จำนวนบัตร 1
214 . พันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ จำนวนบัตร 1
215 . สุทธิดา สุนะ จำนวนบัตร 1
216 . สุพัตรา บำรุงราชภักดี จำนวนบัตร 1
217 . ชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซี จำนวนบัตร 1
218 . ไกรวุฒิ อาชามงคล จำนวนบัตร 1
219 . ธัญฤสรณ์ วัฒนสิน จำนวนบัตร 1
220 . ธนานันท์ อรุณรักษ์ติชัย จำนวนบัตร 1
221 . บุษราภรณ์ สิริบรรณยศ จำนวนบัตร 1
222 . นิรมล วุ่นแป้น จำนวนบัตร 1
223 . ประกาศิต รัฐคำไทย จำนวนบัตร 1
224 . มยุรีย์ คำใส จำนวนบัตร 1
225 . เจนจิรา จากรัมย์ จำนวนบัตร 1
226 . พิมพ์ชนก โภคินชัยพิทักษ์ จำนวนบัตร 1
227 . กุสุมา ชมทรัพย์จำเริญ จำนวนบัตร 1
228 . ดร.ชญาดา เนตร์กระจ่าง จำนวนบัตร 1
229 . วนิดา บุญเงิน จำนวนบัตร 1
230 . กัญญารัตน์ ทองอินทร์ จำนวนบัตร 1
231 . ดรุณวรรณ จันทร์อุ่ย จำนวนบัตร 1
232 . ธีรเมท โพธิ์พุฒ จำนวนบัตร 1
233 . ชัยยศ เตชะมานะกุล จำนวนบัตร 1
234 . ชัชลิน ลุประสงค์ จำนวนบัตร 1
235 . อภิษฎา บุญศักดิ์ จำนวนบัตร 1
236 . ปราณี เนาวพาณิช จำนวนบัตร 1
237 . วรรณา แซ่ตั้ง จำนวนบัตร 1
238 . ดาวเรือง จันทร์มีทรัพย์ จำนวนบัตร 1
239 . ฐาปนีย์ ธนโชคศิริรัตน์ จำนวนบัตร 1
240 . อิสระ ตัณเจริญพานิช จำนวนบัตร 1
241 . เบญจวรรณ เข็มขาว จำนวนบัตร 1
242 . ปิยนุช อิ่มทั่ว จำนวนบัตร 1
243 . นันทวัน เสือกงลาด จำนวนบัตร 1
244 . ธีระ ปานทิพย์อำพร จำนวนบัตร 1
245 . วิมน ก้านเหลือง จำนวนบัตร 1
246 . urairat sirisakdiwan จำนวนบัตร 1
247 . เนตรชนก คงสุวรรณ จำนวนบัตร 1
248 . ดวงแก้ว รุ่งแสงสุวรรณ จำนวนบัตร 1
249 . ปราณี ฤดีเกรียงไกร จำนวนบัตร 1
250 . พัชรินทร์ ทวันเวช จำนวนบัตร 1
251 . นภัสสรณ์ เอกอัครศุภพัชร์ จำนวนบัตร 1
252 . Dawan Fongnam จำนวนบัตร 1
253 . รัตนา ฉันนิวัต จำนวนบัตร 1
254 . รุ่งกานต์ นาคะวิโร จำนวนบัตร 1
255 . ีurairat sirisakdiwan จำนวนบัตร 1
256 . วราภรณ์ สีดาสน์ จำนวนบัตร 1
257 . Komrat Thongsuk จำนวนบัตร 1
258 . สิรธิดา อารีกุล จำนวนบัตร 1
259 . suteeraporn sirirungsakulwong จำนวนบัตร 1
260 . Jinny sirivat จำนวนบัตร 1
261 . ณิชกานต์ ทิพย์มณี จำนวนบัตร 1
262 . สุพัฒตา เนียมขุนทด จำนวนบัตร 1
263 . อมรลักษณ์ เจริญพร จำนวนบัตร 1
264 . นงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ จำนวนบัตร 1
265 . นาย ธนทรัพย์ อิรัสคาน จำนวนบัตร 1
266 . กนกรัตน์ ชมชื่น จำนวนบัตร 1
267 . รังษี เจริญวงศ์ระยับ จำนวนบัตร 1
268 . นาย สมบุญ บุญเมือง จำนวนบัตร 1
269 . จิรายุ จูฑะพุทธิ จำนวนบัตร 1
270 . ทอย วงศ์ปิยะ จำนวนบัตร 1
271 . จิรวัฒน์ พลหิรัญ จำนวนบัตร 1
272 . วราภรณ์ สุพรรณบรรจง จำนวนบัตร 1
273 . อิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย จำนวนบัตร 1
274 . อาทิตย์ ภูมิจิตอมร จำนวนบัตร 1
275 . วนิดา ดิษดี จำนวนบัตร 1
276 . นรภัทร เอี่ยมศิริทิพย์ จำนวนบัตร 1
277 . สุพรรณี ธัมมัง จำนวนบัตร 1
278 . สุวิมล บุญยะศิลป์ จำนวนบัตร 1
279 . รัตติกาล บำเพ็ญศรี จำนวนบัตร 1
280 . บุญเจิด นพรัตน์สำราญ จำนวนบัตร 1
281 . วรรณา ทำดี จำนวนบัตร 1
282 . สันติ ศรอารา จำนวนบัตร 1
283 . วิภา จงรักตระกูล จำนวนบัตร 1
284 . ศริตา คล้ายสุบรรณ จำนวนบัตร 1
285 . Anchalee Panjasuphalak จำนวนบัตร 1
286 . ภาสินี ว่องรวิธรรม จำนวนบัตร 1
287 . jessada norasetkul จำนวนบัตร 1
288 . สาลินี เจริญเศรษฐกิจ จำนวนบัตร 1
289 . ฐาดินี วงษ์ไพศาล จำนวนบัตร 1
290 . วงเดือน จันทร์เติม จำนวนบัตร 1
291 . ศิริวรรณ จันทร์ดา จำนวนบัตร 1
292 . สุวรรณา อภิชนพงศา จำนวนบัตร 1
293 . ว่าที่ร.ต. ปณต วิเศษจิตร จำนวนบัตร 1
294 . พรพรรณ สมิทธ์สมบูรณ์ จำนวนบัตร 1
295 . สุกัญญา เภาเกาะ จำนวนบัตร 1
296 . ฉัตรวดี อินนะลา จำนวนบัตร 1
297 . ปราณี วงษ์ไพศาล จำนวนบัตร 1
298 . ปริญญา ลีนะธรรม จำนวนบัตร 1
299 . แก้วเก้า ตั้งเกียรติกำจาย จำนวนบัตร 1
300 . กานต์ รามศิริ จำนวนบัตร 1
301 . มุทิตา โสมาบุตร จำนวนบัตร 1
302 . อัญชลี นิลณะบดี จำนวนบัตร 1
303 . สุธี วงศ์ศรีรัตนกุล จำนวนบัตร 1
304 . ธนิษฐ์นันท์ เครือปาน จำนวนบัตร 1
305 . กัญญ์เกล้า นาคเจือ จำนวนบัตร 1
306 . จรัสพรรณ แก้วมี จำนวนบัตร 1
307 . อังสุมา พุทไธสง จำนวนบัตร 1
308 . พรพิรุณ ฝึกศิลป์ จำนวนบัตร 1
309 . อำพิราช กิตติบุญญากร จำนวนบัตร 1
310 . ปิ่นลักษณ์ ขจิตพงศ์พณิชย์ จำนวนบัตร 1
311 . น.ส.ชุติมา วิจิตรวงศ์วาน จำนวนบัตร 1
312 . ภาวิดา เบญจวัง จำนวนบัตร 1
313 . ธิญดา ไพศาลเกษมกุล จำนวนบัตร 1
314 . สมพร จำเริญวัย จำนวนบัตร 1
315 . สิริมา อยู่คง จำนวนบัตร 1
316 . สุภัชชา ผึ้งเจริญ จำนวนบัตร 1
317 . ศราวุฒิ ศรีสมชัย จำนวนบัตร 1
318 . Jittisorn Wongchompoo จำนวนบัตร 1
319 . กัลยา อุตอามาตร จำนวนบัตร 1
320 . ปนัดดา จันทะแจ้ง จำนวนบัตร 1
321 . ลภัสผลิน ชนะธีรโรจน์ จำนวนบัตร 1
322 . ชัยเกียรติ มิตรสันเทียะ จำนวนบัตร 1
323 . สุภาวรรณ์ ภู่ทอง จำนวนบัตร 1
324 . วัลย์ภา แช่มชื่น จำนวนบัตร 1
325 . สมศรี พิมหนู จำนวนบัตร 1
326 . อัญชลี ฤทธิรัก (อ้อน) จำนวนบัตร 1
327 . ประมวล แลหมัน จำนวนบัตร 1
328 . กมลชนก คำเกี้ยง จำนวนบัตร 1
329 . วัชรพล โสภากุล จำนวนบัตร 1
330 . นัฏศรา เนื่องจำนงค์ จำนวนบัตร 1
331 . ชาญวิทย์ ธัญญเจริญ ธัญญเจริญ จำนวนบัตร 1
332 . Paweena Chaiwiset จำนวนบัตร 1
333 . เจนจิรา อ่อนเงิน จำนวนบัตร 1
334 . กมลศรี สารสูตร จำนวนบัตร 1
335 . พัชรี พิมพ์โปร่ง จำนวนบัตร 1
336 . จันทิมา ทรงกิตติธรรม จำนวนบัตร 1
337 . นางสาวชญาณ์พิมพ์ บุญชู จำนวนบัตร 1
338 . ปวีณา คำมา จำนวนบัตร 1
339 . อัครนิษฐ จงประเสริฐ จำนวนบัตร 1
340 . กานดา คันธโชติ จำนวนบัตร 1
341 . นส ปุญญิศา เชื้อถิระพงษ์ จำนวนบัตร 1
342 . ศศิธร แสงแถวทิม จำนวนบัตร 1
343 . นางสาว วิลาสิณี สิงห์ทอง จำนวนบัตร 1
344 . อาทิตยา พิมพ์ทร จำนวนบัตร 1
345 . ภูริชญ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์ จำนวนบัตร 1
346 . วราภรณ์ จันทร์สุภาเสน จำนวนบัตร 1
347 . ธนภัทร กลิ่นจันทร์ จำนวนบัตร 1
348 . อภิรัฐ ใจเป็ง จำนวนบัตร 1
349 . วรรณนิสา คุยดี จำนวนบัตร 1
350 . พ.จ.อ. วิทยา รัตนวิจิตร จำนวนบัตร 1
351 . ณัฐริกา นาคะไพฑูรย์ จำนวนบัตร 1
352 . ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ จำนวนบัตร 1
353 . รินรฎา ตรีเดช จำนวนบัตร 1
354 . ปริม หงษ์สวัสดิ์ จำนวนบัตร 1
355 . สุกัญญา อ่องรักษา จำนวนบัตร 1
356 . อัญชลี วงษ์แสงคำ จำนวนบัตร 1
357 . กัญญาณัฐ พรมมา จำนวนบัตร 1
358 . วรกัญญา โสตะวงศ์ จำนวนบัตร 1
359 . มุจลินท์ วิประสิทธิ์ จำนวนบัตร 1
360 . Natthakorn Yotphet จำนวนบัตร 1
361 . ธนสพร กลิ่นหอม จำนวนบัตร 1
362 . โสภณ มูรพันธ์ุ จำนวนบัตร 1
363 . สรญา คำวงค์ จำนวนบัตร 1
364 . ชนิตา อุดมรัตน์ จำนวนบัตร 1
365 . ธัณยากร โมกมัน จำนวนบัตร 1
366 . อาภาภรณ์ ชัยวุฒิ จำนวนบัตร 1
367 . รุจาลักษณ์ ยสินทร จำนวนบัตร 1
368 . ชาญวุฒิ ฮวดศรี จำนวนบัตร 1
369 . อวยขัย โยธะพันธุ์ จำนวนบัตร 1
370 . jirawat jinasuiy จำนวนบัตร 1
371 . ชลัมพล หลาบนอก จำนวนบัตร 1
372 . ชญาภรณ์ วงศ์นิคม จำนวนบัตร 1
373 . วันเพ็ญ เชืี้อทอง จำนวนบัตร 1
374 . พนิดา ศรีรัตน์ จำนวนบัตร 1
375 . ภลดา เตียเฮี้ยว จำนวนบัตร 1
376 . Pitsinee Anuwatvisit จำนวนบัตร 1
377 . ประกายกานต์ ปันผสม จำนวนบัตร 1
378 . นายกนก ไชยเลิศวงศ์ จำนวนบัตร 1
379 . สาทิศ เรือนเรือง จำนวนบัตร 1
380 . ดิศราภรณ์ วงษาชัย จำนวนบัตร 1
381 . ธิดารัตน์ เขื่อนแก้ว จำนวนบัตร 1
382 . สุจินต์ แซ่หลี จำนวนบัตร 1
383 . รัฐศาสตร์ ปัญญาเสน จำนวนบัตร 1
384 . เบญจวรรณ อินนะลา จำนวนบัตร 1
385 . วชรพงศ์ ขวัญทอง จำนวนบัตร 1
386 . วิลาวัณย์ ช่วยพรม จำนวนบัตร 1
387 . วีระชัย บัวขาว จำนวนบัตร 1
388 . สาริศา จารุกมลชัย จำนวนบัตร 1
389 . สุรวัชร์ ปานทน จำนวนบัตร 1
390 . ชญานนท์ ปินตานนท์ จำนวนบัตร 1
391 . มงคล สมารักษ์ จำนวนบัตร 1
392 . ปิยนุช ป้อมบ้านมุง จำนวนบัตร 1
393 . เขมิสา ศรีเสน จำนวนบัตร 1
394 . นายทัตยา คำเพียวงค์ จำนวนบัตร 1
395 . พรนภัส สมผ่อง จำนวนบัตร 1
396 . จุฑามาส ศรีชัย จำนวนบัตร 1
397 . ชนันท์ธิพัฒน์ สมเหนือ จำนวนบัตร 1
398 . ภาวิณี คำแผ่น จำนวนบัตร 1
399 . โรสนานี ลือบาน๊ะ จำนวนบัตร 1
400 . ชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลป จำนวนบัตร 1
401 . ศรัณย์ ทองหมื่น จำนวนบัตร 1
402 . jongrak aeimsomboon จำนวนบัตร 1
403 . รุ่งรัตน์ ฉายสิน จำนวนบัตร 1
404 . อัครยา บันนี่ จำนวนบัตร 1
405 . พิจิตรา กลับแดง จำนวนบัตร 1
406 . อัษฏาพร บิลเหล็บ จำนวนบัตร 1
407 . สุภาวดี ธรรมศิล จำนวนบัตร 1
408 . คนธรส แซ่ตัน จำนวนบัตร 1
409 . จักรพันธ์ สมใจ จำนวนบัตร 1
410 . หทัยชนก แก้วเกษ จำนวนบัตร 1
411 . วลาภรณ์ อภิชัย จำนวนบัตร 1
412 . จุฑาพร รวยสำรวย จำนวนบัตร 1
413 . นาย อุดม เอกวัฒน์บริรักษฺ จำนวนบัตร 1
414 . ชโยธรณ์ ศรีเดช จำนวนบัตร 1
415 . ศิรา เครือใหม่ จำนวนบัตร 1
416 . อัญชลี สร้อยตา จำนวนบัตร 1
417 . นาย พงศกร ไกรยะราช จำนวนบัตร 1
418 . สาวิตรี อุทธาเครือ จำนวนบัตร 1
419 . Oraphan Phukon จำนวนบัตร 1
420 . ภาสกร ภานุวัฒน์วนิชย์ จำนวนบัตร 1
421 . ศิริญยา นนท์พละ จำนวนบัตร 1
422 . Patiwat Ammarapinan จำนวนบัตร 1
423 . นันทิยา เรือนเงิน จำนวนบัตร 1
424 . เบญจพร เลิศสกุลจินดา จำนวนบัตร 1
425 . ภภัสสร แก้วนิลทอง จำนวนบัตร 1
426 . วีระพันธ์ จันทีนอก จำนวนบัตร 1
427 . สว่างจิตต์ เจริญ อุปนันท์ จำนวนบัตร 1
428 . น.ส.จตุพร งามพานิช จำนวนบัตร 1
429 . นิตยา สุวรรณมณี จำนวนบัตร 1
430 . นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์ จำนวนบัตร 1
431 . อรอนงค์ ช่วยชนะ จำนวนบัตร 1
432 . พร พร จำนวนบัตร 1
433 . ดารณี นิยมไร่ จำนวนบัตร 1
434 . ทศพร วรรณทอง จำนวนบัตร 1
435 . อัมพร เมืองดี จำนวนบัตร 1
436 . เมทาวี สุริผัด จำนวนบัตร 1
437 . ภรณี บำรุงไทยวรกุล จำนวนบัตร 1
438 . อนาวิล จินดา จำนวนบัตร 1
439 . บุศราวดี บุญทวี จำนวนบัตร 1
440 . ด.ญ.นภัสสร เนตรมณี จำนวนบัตร 1
441 . สุภัควดี ชาญพานิชย์ จำนวนบัตร 1
442 . วรรณภา สายช่วย จำนวนบัตร 1
443 . กัทรีพร พรหมพันธุ์ใจ จำนวนบัตร 1
444 . Lynne J จำนวนบัตร 1
445 . ณัชนนท์ นิรัตนพงษ์ จำนวนบัตร 1
446 . กฤติภัทร สมเหนือ จำนวนบัตร 1
447 . นางสาวคฑาทอง ภูธาตุเพชร จำนวนบัตร 1
448 . ลดามาศ นันตาลิต จำนวนบัตร 1
449 . ประภัสสร ทองรัตนรักษา จำนวนบัตร 1
450 . พรพิมล พงษ์บริบูรณ์ จำนวนบัตร 1
451 . อภิชาติ กิจทาทอง จำนวนบัตร 1
452 . กานต์ติมา มะณี จำนวนบัตร 1
453 . นรินทร์ทิพย์ แซ่ลี้ จำนวนบัตร 1
454 . วราพรรณ จงขวัญยืน จำนวนบัตร 1
455 . นางสาวพัชรี แย้มโสม จำนวนบัตร 1
456 . ปวีณา จุ้ยปาน จำนวนบัตร 1
457 . นางสาวเนตรนภา ตู้ทอง จำนวนบัตร 1
458 . นายนัฐพล รัตนสมุทร จำนวนบัตร 1
459 . ผ่องพรรณ วรรณะ จำนวนบัตร 1
460 . ยุภาภรณ์ ลานำเที่ยง จำนวนบัตร 1
461 . ศรัณยาพร วิชัยกุล จำนวนบัตร 1
462 . ธนัญญาณ์ อรรถเวทิน จำนวนบัตร 1
463 . ปิยะวรรณ เอี่ยมอุดม จำนวนบัตร 1
464 . กรพัชร์ อินทรา จำนวนบัตร 1
465 . วิจิตรา มีอุดร จำนวนบัตร 1
466 . อัจฉรา เสริมสุขสัน จำนวนบัตร 1
467 . ประพันธ์ เพชรวงศาสกุล จำนวนบัตร 1
468 . ปิยาณี ท้วมพงษ์ จำนวนบัตร 1
469 . ไมตรี ตันสุธัญลักษณ์ จำนวนบัตร 1
470 . พัทธนันท์ สุทธวงค์ จำนวนบัตร 1
471 . ชนัดดา ใจเย็น จำนวนบัตร 1
472 . นาย นัฐวุฒิ พ่วงขำ พ่วงขำ จำนวนบัตร 1
473 . ศุภิกา คงแก้ว จำนวนบัตร 1
474 . ชัยวัฒน์ น้อยอินทร์ จำนวนบัตร 1
475 . นางสาวกาญจนา ผาบจุงกุง จำนวนบัตร 1
476 . นิสา นางแพง จำนวนบัตร 1
477 . น.ส.วารุณี แซ่เบ๊ จำนวนบัตร 1
478 . วรรนภา อังคะนาวิน จำนวนบัตร 1
479 . Mithuna Sangthao จำนวนบัตร 1
480 . ภัทรนันท์ นนกระโทก จำนวนบัตร 1
481 . รวิสรา พรหมมา จำนวนบัตร 1
482 . จีราพร พิราญรัมย์ จำนวนบัตร 1
483 . ศรีทร วงค์ปาลี จำนวนบัตร 1
484 . ธัญพิมพ์ อารยางกูร จำนวนบัตร 1
485 . รัชฎา วิยาสิงห์ จำนวนบัตร 1
486 . วุฒิกร ปราบภัย จำนวนบัตร 1
487 . จิรศักดิ์ เมธิสริยพงศ์ จำนวนบัตร 1
488 . นาย ณัฐวุฒิ บุญประดิษฐ จำนวนบัตร 1
489 . อส.ทพ.หญิงหนึ่งฤทัย สวนแก้ว จำนวนบัตร 1
490 . วิภาดา พันมิล จำนวนบัตร 1
491 . น.ส.แก้วมณี มุ่งลายกลาง จำนวนบัตร 1
492 . สุภาพรรณ เรืองปัญญา จำนวนบัตร 1
493 . ลัทธสิทธิ์ แก้วประพาฬ จำนวนบัตร 1
494 . ขวัญฤทัย อุ่นอาสา จำนวนบัตร 1
495 . กรณ์กันต์ มะโนรัตน์ จำนวนบัตร 1
496 . นันธิดา ศรีลาวงศ์ จำนวนบัตร 1
497 . น.ส.อภิรนันท์ สุขนา จำนวนบัตร 1
498 . ธันยพร วงศ์วิลัย จำนวนบัตร 1
499 . นางสาวจารุวรรณ เภาสี จำนวนบัตร 1
500 . ศริยา คามิลเลอรี จำนวนบัตร 1
501 . สิทธิพร โพธิ์ระหง จำนวนบัตร 1
502 . นางสาว นูรจัสมีน อาแซ จำนวนบัตร 1
503 . ศิริมา วรรณฤดี จำนวนบัตร 1
504 . พรพรรณ คูณสวัสดิ์ จำนวนบัตร 1
505 . ขวัญตา อินทโชติ จำนวนบัตร 1
506 . ญารินดา เบชิกู่ จำนวนบัตร 1
507 . พันอู๊ด ศรสูงเนิน จำนวนบัตร 1
508 . Supaporn Vongsawat จำนวนบัตร 1
509 . ปฏิญญา โพธิสาขา จำนวนบัตร 1
510 . คามิน ธุระเสน จำนวนบัตร 1
511 . ฐนกร สิงหปรีชา จำนวนบัตร 1
512 . หฤทธิ์ ชลเกษม จำนวนบัตร 1
513 . บุญปิง คนึงโชติ จำนวนบัตร 1
514 . สำเร็จ ส่วยผึ้ง จำนวนบัตร 1
515 . ณิชาภา ถาวรพรหม จำนวนบัตร 1
516 . น.ส ปัทมวรรณ ป้องกัน จำนวนบัตร 1
517 . เสาลักษณ์ ภูมิลักษณ์ จำนวนบัตร 1
518 . พรพิมล โกมาลย์ จำนวนบัตร 1
519 . พรรวี เวชสุวรรณ จำนวนบัตร 1
520 . กรรณิการ์ หลิ่วรุ่งเรือง จำนวนบัตร 1
521 . ปาริชาติ เสนาคำ จำนวนบัตร 1
522 . ก้องเกียรติ อินแจ้ จำนวนบัตร 1
523 . นฤมล อบรมชอบ จำนวนบัตร 1
524 . ทัศย์วรรณ เกียรติภิญโญพร จำนวนบัตร 1
525 . เมธิณี โชคเจริญวัฒนกุล จำนวนบัตร 1
526 . ปัณฑิวัฒน์ รอดย่านน้ำ จำนวนบัตร 1
527 . TANIT BOKEKHORAPHAT จำนวนบัตร 1
528 . Jaida Kacharak จำนวนบัตร 1
529 . วรรณกานต์ เลิศธีระวิวัฒน์ จำนวนบัตร 1
530 . อมิตา โตมาซา จำนวนบัตร 1
531 . กนกศรี อู่ไทย จำนวนบัตร 1
532 . เสาวณีย์ อุไรรุจน์ จำนวนบัตร 1
533 . ณัฐวรรณ สุขคำมี จำนวนบัตร 1
534 . เนตรนภา จันทร์ศรี จำนวนบัตร 1
535 . ภณิตา ศรีอักษรกุล จำนวนบัตร 1
536 . พจน์ณิชา สุทธิลออ จำนวนบัตร 1
537 . แพรวแพรวา วุฒิศศิวัฒน์ จำนวนบัตร 1
538 . อภิชาติ เกียรติสมุทรธารา จำนวนบัตร 1
539 . ศิติพงษ์ ยอดดวงจันทร์ จำนวนบัตร 1
540 . น.ส. พิมพิไล พงศ์เพชรอมร จำนวนบัตร 1
541 . จิรวัฒน์ ชัยจิระธิกุล จำนวนบัตร 1
542 . ยุพา ดาสุวรรณ จำนวนบัตร 1
543 . นิตยา แปงทิพย์ จำนวนบัตร 1
544 . บวรนันท์ ภู่อินทร์ จำนวนบัตร 1
545 . สุมณธา บุญรัตนไผท จำนวนบัตร 1
546 . นิตยา กาพันสิทธิ์ จำนวนบัตร 1
547 . บุษกร หนูดี จำนวนบัตร 1
548 . อัจฉราพรรณ ปัญโญใหญ่ จำนวนบัตร 1
549 . ดวงเดือน ศรียอด จำนวนบัตร 1
550 . ชนิตา อินทรสมบัติ จำนวนบัตร 1
551 . Jirattaya Kardsanong จำนวนบัตร 1
552 . วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ จำนวนบัตร 1
553 . พัทธ์ธีรา ประทุมมาศ จำนวนบัตร 1
554 . นางสาวรัตติพร ไชยพันธ์ จำนวนบัตร 1
555 . Sudphiset Wimuktibut จำนวนบัตร 1
556 . นัฐกา แคล้วอ้อม จำนวนบัตร 1
557 . นายกฤติเดช พลโนนงิ้ว จำนวนบัตร 1
558 . พัสวี บุญเจริญสุขพิศาล จำนวนบัตร 1
559 . วรรณรดา ผาผ่อง จำนวนบัตร 1
560 . ลลิตา บุญมี จำนวนบัตร 1
561 . ญาสุมินทร์ เหล่าทอง จำนวนบัตร 1
562 . สุชาวดี สิงหเรือง จำนวนบัตร 1
563 . เพ็ญนภา บุญอยู่ จำนวนบัตร 1
564 . น.ส.ณรัฐนันท์ ไชยปัญญาเจริญ จำนวนบัตร 1
565 . สมลักษณ์ มุสิกะรังศรี จำนวนบัตร 1
566 . ธีรัช รำแพนเพชร จำนวนบัตร 1
567 . น.ส.ชุติกาญจน์ ปาแดง จำนวนบัตร 1
568 . ทิพวรรณ หิรัญ จำนวนบัตร 1
569 . Anawila Stevens จำนวนบัตร 1
570 . นายวงศกร ทองพันทา จำนวนบัตร 1
571 . สุชาดา สมประสงค์ จำนวนบัตร 1
572 . ปัทมา ยิ่งคำนึง จำนวนบัตร 1
573 . นาย พลวรรธน์ นาครักษ์ จำนวนบัตร 1
574 . คุณอนงค์ ขำศรี จำนวนบัตร 1
575 . ขวัญวิไล ฉายวิไล จำนวนบัตร 1
576 . อาทิตย์ (ตี้) เรืองนุชถี จำนวนบัตร 1
577 . นภาลัย บัวระภา จำนวนบัตร 1
578 . นภสินธุ์ จารุจินดาพล จำนวนบัตร 1
579 . จันทนี โตพูล จำนวนบัตร 1
580 . พัชญนันท์ ไชยพงศ์ธาริน ไชยพงศ์ธาริน จำนวนบัตร 1
581 . สุชาติ เทศทศพร จำนวนบัตร 1
582 . ณัฐฌา เพ็ชเจริญ จำนวนบัตร 1
583 . นรินทร ศิลากาญจน์ จำนวนบัตร 1
584 . มนัญญา กินสูงเนิน จำนวนบัตร 1
585 . อินทิรา ตุ่นนวน จำนวนบัตร 1
586 . พันโทวิบูลย์ ชูสุวรรณ จำนวนบัตร 1
587 . ธนาภรณ์ วิทูรพงศ์พินิจ จำนวนบัตร 1
588 . หนึ่งฤทัย มีฉิม จำนวนบัตร 1
589 . ภคมน บุญศิริ จำนวนบัตร 1
590 . จิรัฐยา เกิดสนอง จำนวนบัตร 1
591 . ชนิษา ชุมเกษียร จำนวนบัตร 1
592 . ปาลวี ทะนันไชย จำนวนบัตร 1
593 . Wisansaya Saichan จำนวนบัตร 1
594 . นายวีรกิตติ์ ปฐมศิริวรรณ จำนวนบัตร 1
595 . กรชนก ฤาไชยคาม จำนวนบัตร 1
596 . กาญจนา เพ็งพิศ จำนวนบัตร 1
597 . ภิ ญญพั ชญ์ วิไล จิต ต์ จำนวนบัตร 1
598 . รัชนี สรเกษ จำนวนบัตร 1
599 . วิลาสินี กลัดเชื้อ จำนวนบัตร 1
600 . อมลวรรณ พันธุ์สุวรรณกิจ จำนวนบัตร 1
601 . ชัยธวัช ชื่อลือชา จำนวนบัตร 1
602 . นวลพรรณ รุจิเมธาภาส จำนวนบัตร 1
603 . ภริตพร พงษารัตน์ จำนวนบัตร 1
604 . Danaya Jindawan จำนวนบัตร 1
605 . กิตติพงษ์ สมเหนือ จำนวนบัตร 1
606 . ณัฐฐินี รักษ์สุวรรณ จำนวนบัตร 1

 

เงื่อนไข
• ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 31 สิงหาคม 58 ตั้งแต่เที่ยงวัน-เที่ยงคืน (23.59 น.) วันเดียวเท่านั้น
• เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “WETRUST ” และชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินบนหน้าเว็บ ของ Weloveshopping.com (ช่องทางบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านทางธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้ง และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส) รับฟรีทันที บัตรกำนัล Major Cineplex มูลค่า 190 บาท!!!
• จำกัดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
• สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ จำกัดจำนวนไม่เกิน 4 ใบ / ท่าน
• โปรโมชั่นนี้ไม่รวมสินค้าสั่งผลิต และบริการ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 (23.59 น.) เท่านั้น
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 10 กันยายน 2558 และจะเริ่มจัดส่งบัตรกำนัล Major Cineplex ทางไปรษณีย์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• บัตรกำนัลนี้ สามารถใช้ชมภาพยนตร์ ที่ Major Cineplex & EGV ทุกสาขา, Esplanade Ngamwongwan Kaerai (ในระบบปกติ,2D)
• ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อดู 3D ได้
• สามารถใช้ชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มเงินสดเพื่อชมภาพยนตร์ ที่นั่งพิเศษได้ โดยลูกค้า ต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่างจากราคาบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่งปกติ
• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

279 total views, 2 views today

Comments are closed.