ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Happy Payday

0

บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ บัตรกำนัล STARBUCKS (มูลค่า 100 บาท) จากกิจกรรม “Happy Payday” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1 . สมฤดี กาญจนารัตน์
2 . ณัฐนา สมบูรณ์แสง
3 . ธิดา เลิศสุรพิบูล
4 . ภัทรภร บุรพพงษานนท์
5 . สุพัตรา บำรุงราชภักดี
6 . อังคณา มณฑาทิพย์กุล
7 . อำไพ ตะโกพร
8 . โอฬาร บำรุงราชภักดี
9 . ชนิภาค์ ชาวนาฟาง
10 . นางสาวชุติมันต์ ยาวะระ
11 . ปภาดา สุขะชีวานนท์
12 . วันวิสา วงษ์สกุล
13 . วาสนา สนทอง
14 . วิลาวัณย์ ศรีบุญ
15 . ศิรินทรา พรยิ้ม
16 . หทัยทิพย์ เมืองแก้วฟ้า
17 . อริยาพร นาเมืองรักษ์
18 . Natthakorn Yotphet
19 . Piyawat Innurak
20 . Surivassa phaokoh
21 . Thanyanun worsetpong
22 . umaporn chansubtada
23 . กมลพรรณ กิจสมุทร์
24 . กรกช ทิพวารี
25 . กรรณิการ์ กุมภัณฑ์
26 . กรรณิการ์ เซ็งโต๊ะ
27 . กัญญารัตน์ พิทักษ์พลากร
28 . กัลญา พุ่มไม้
29 . กาญจนี สุยะนันทน์
30 . กิตติยาพร ทิศอาจ
31 . เกศสรินทร์ พิมพ์ประเสริฐสุข
32 . เกศินี สุรวัฒนาวงศ์
33 . เกษร มาศเมฆ
34 . ชมพูนุช เกศสุวรรณสิน
35 . ชไมพร ชลหาญ
36 . ชุณากร วงศ์สายเชื้อ
37 . ชุติปภา เลิศรักษ์กุล
38 . ชุติพนธ์ เร่บ้านเกาะ
39 . ณัฐนิช กันยายน
40 . ณัฐหทัย เสวกโกเมต
41 . ณิชมน ผ่องภิญโญ
42 . ดริน ธาราพิพัฒนกุล
43 . ดาวรัตน์ สายพัฒนะ
44 . เตมิกา สมบูรณ์
45 . ทนงศักดิ์ พยุพัส
46 . เทิดพงศ์ ธยามานนท์
47 . ธนัญชนก กิจมณี
48 . ธรรมวัฒน์ พาภิญโญ
49 . ธัญจิรา แก้วชินพร
50 . ธัญฑิกา เศรษฐสุข
51 . ธิภาภัทร แอบเพชร
52 . น.ส.ชลธิชา ชูเลิศ
53 . น.ส.สาวิตรี กรินทร์ลักษณ์
54 . น.ส.อัจจิมา สายเขียว
55 . นภาพร แซ่ลี้
56 . นราชัย จินตนะกุล
57 . นรี พงษ์ทวีวิรัตน์
58 . นางสาวกรณี ทิพย์วิมลสรร
59 . นางสาวปิยวรรณ แวงชัยภูมิ
60 . นางสาวรวิวรรณ คำมา (ครูนุ้ย)
61 . นางสาวสุดจิตร ผอมแก้ว
62 . นางสาวอาซีซีะ สาและ
63 . นายโกศล ส่งเสริมมงคล
64 . นายณัฐพล ม่วงเพ็ชร
65 . นายนฤภัทร อ่อนจันทร์
66 . นิติยา สุริยะยานนท์
67 . นิภาพร ลีวัฒนากุล
68 . บจก.เวสโคสท์-ไรด์ (ไทยแลนด์) อรนภา สุขศรีสินธุ์
69 . บุญรัตน์ แซ่ตั้ง
70 . เบญญาภา สุขะชีวานนท์
71 . ปราณี ศรีบุญมา
72 . ปวารณา ดวงจันทร์โชติ
73 . ปวีณ์พร เกียรติอิสรากุล
74 . ปาริณี บรัมฟิลด์
75 . ปิยนุช หมื่นศักดิ์สุระ
76 . ปิยพัชร์ สุนทรพัชรคุณ
77 . ปีติพร มูสิกพันธ์ุ
78 . พนิตา โกศล
79 . พรรณี หลีสนิ
80 . พัฒน์นรี สีเมฆ
81 . เพชราภรณ์ ประทีป ณ ถลาง
82 . ไพโรจน์ สุริยะยานนท์
83 . มนัสวี คุ้มแก้ว
84 . เมวิกา มีมุข
85 . ยุพาภรณ์ ลายน้ำเงิน
86 . ริญญาภัทร์ อริย์ธัชโภคิน
87 . เรวดี สุขประสิทธิ์ชัย
88 . วงเดือน จันทร์เติม
89 . วรัญญา โพธิ์ไพรทอง
90 . วราลักษณ์ ภูสิทธิ์ธนากุล
91 . วาสนา วังพิมูล
92 . วิจิตรตรา อินทผา
93 . วิภาพร จินาวรณ์
94 . วิยะดา เดชพลมาตร
95 . วิษณาพร ชารีคง
96 . วีรุทัย ราชกิจ
97 . ศศิพาณี มัจฉาสุวรรณ์
98 . ศิรดา ธนเขตไพศาล
99 . ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
100 . ศุภรัสมิ์ เลิศไชยรัตน์
101 . สกุลรวีย์ บุญวิทย์
102 . สาวิตรี วงศ์ขจร
103 . สิริรัตน์ ชลิตตานนท์
104 . สุกัญญา เพ็ญบุญธรรม
105 . สุชญา สาระโภค
106 . สุทิสา แสงจันทร์
107 . สุพรรษา แซ่หลี
108 . สุภาพรรณ บุญยืน
109 . สุรัชต์ จิระบรรจง
110 . เหมภรณ์ สะระชนะ
111 . อดิศักดิ์ คงเรือง
112 . อนินทิตา โยธาศิริ
113 . อรนันท์ เกิดพินธ์
114 . อรวิภา ต้นสมบูรณ์
115 . อรอุมา ชัชวาลดำรงเจตน์
116 . อัจฉรา สัญญารัตน์
117 . อันติมา นวรัตน์ ณ อยุธยา

เงื่อนไข
• ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 28 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2558 (23.59 น.) เท่านั้น
• เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “WETRUST LOGO” และชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินบนหน้าเว็บ ของ Weloveshopping.com (ช่องทางบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านทางธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส )
• เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า 2 ครั้ง (2 ออเดอร์) รับฟรีทันที บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท!!!
• มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) / การสั่งซื้อ
• โปรโมชั่นนี้ไม่รวมสินค้าสั่งผลิต และบริการ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระค่าสินค้าสำเร็จ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เท่านั้น (อ้างอิงเวลาจากที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ)
• สงวนสิทธิ์บัตรกำนัล1 ใบ ต่อ 2 รายการสั่งซื้อ และจำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน รับบัตรกำนัลได้ไม่เกิน 2 ใบ ตลอดระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

223 total views, 1 views today

Comments are closed.