“ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากแคมเปญ “Summer Treat” รับฟรี! ตั๋วหนังทุกออเดอร์”

0

“Summer Treat”
รับฟรี! ตั๋วหนัง* ทุกออเดอร์ (29 มี.ค. – 31 มี.ค. 61)

“ทีมงาน WELOVESHOPPING ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค๊าาา”

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันรับสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ–นามสกุล และ เลขที่ออเดอร์ ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะทำการสั่งซื้อสินค้าจากแคมเปญนี้ ผ่านช่องทาง Line @WeLoveShopping ภายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวนตั๋วหนังที่ได้รับ
คุณ กชณก ภัทรพรเสถียร 1
คุณ กนกวรรณ บุญญรัตน์วงศ์ 1
คุณ กมมลดา ก้อนคำ 1
คุณ กรวิชญ์ ประทุมดี 1
คุณ กฤติยาภรณ์  ผินตระการ 1
คุณ กัญญาณี จึงดำรงค์สมสุข 1
คุณ กันยารัตน์ กปิตถา 1
คุณ กัลป์ภา ใจเปรียว 1
คุณ กัลยภรณ์  เรืองโรจน์ 1
คุณ กัลย์สุดา พิริยะเลิศ 1
คุณ กิตติ เหล่าพลถาวร 1
คุณ กิตตินัยน์ วชิราประดิษฐ์ 1
คุณ กุลธิดา  เมืองสุวรรณ 1
คุณ กุลิสรา อำนวยพร 1
คุณ เกตุ ปมุติโต 1
คุณ เกตุแก้ว วีระบริรักษ์ 1
คุณ ไกรวิชญ์ อาญาสิทธิ์ 1
คุณ คเณศ ศศิพนานนท์ 1
คุณ จตุพร ใยไพโรจน์ 1
คุณ จรัญ กลิ่นบุญ 1
คุณ จรัสศรี เชี่ยวชาญเลิศสกุล 2
คุณ จันทกานต์  จันทยานนท์ 1
คุณ จันทนา  สุวรรณศักดิ์ 1
คุณ จันทร์เพ็ญ แนบสนิท 1
คุณ จันทร์เพ็ญ วงศ์จันทร์ 1
คุณ จันทิมา พวงสมบัติ 1
คุณ จิตตาภัทร วังคีรี 1
คุณ จิตติมา ปัญญโชติกุล 1
คุณ จินตนา แทนโสภา 1
คุณ จิราพร อิสสอาด 1
คุณ จิราภา ปราเดรา ดิเอส 1
คุณ จีระศักดิ์   ผดุ้งกูล 1
คุณ จุติพร มุ่งหมาย 1
คุณ เจนจิรา ชูรักษ์ 1
คุณ เจริญขวัญ อิ่มกมล 1
คุณ ฉัตรกมล โพธิ์รุ่งเรือง 2
คุณ เฉลิมศักดิ์ ฉันทโพธิ์สิริ 1
คุณ ชฎาพร เยาว์เจริญสุข 1
คุณ ชนะภัย ยันตรศรี 1
คุณ ชมพิชชา มุ่งจงรักษ์ 1
คุณ ชมภูนุช กังตระกูล 1
คุณ ชลิดา วิชิตธารารักษ์ 1
คุณ ชาตรี ศรีชัยพล 1
คุณ ชุติกาญจน์ กุลเพชรธีระธร 1
คุณ ชุตินันท์ ประจงการ 1
คุณ ชุติมา เวชรัตน์ 1
คุณ ชุติมา สุธธีรรัตน์ 1
คุณ โชติกา จันทร์กูล 2
คุณ โชติกา บำพะโคตร 1
คุณ โชติกา ศรีงามสนิท 1
คุณ ไชยชนะ คงสำราญ 1
คุณ ณัชชา กิตติ 1
คุณ ณัชชา คูกีรติรัตน์ 2
คุณ ณัฏฐณิชา ฉีตระกูล 1
คุณ ณัฐกฤตา คงทรัพยศักดิ์ 1
คุณ ณัฐจงกล ศิลปวิทย์ 1
คุณ ณัฐปภัสร์ กุลชะ 1
คุณ ณัฐพัชร์ บวรจิรวงศ์ 1
คุณ ณัฐวุฒิ ติรนาควิทย์ 1
คุณ ณิชาภา พิมพ์อนงค์ 1
คุณ ดวงพร  นิลพาทย์ 1
คุณ ดวงฤทัย มูลกิตติ (54) 1
คุณ ดาราพร รินทะรักษ์ 1
คุณ ตรีณัฐ์  มนธิรา 2
คุณ เตือนใจ แก้วพูลปกรณ์ 2
คุณ ทชภณ เทพพิทักษ์ 1
คุณ ทรงพล มงคลพันธุ์ 1
คุณ ทวีรัตน์ ศรีบุณยาภิต 1
คุณ ทิพวรรณ  สุขสำอางค์ 1
คุณ ทิพสุดา นามแดง 2
คุณ ธงชัย ชูเมือง 1
คุณ ธนพร ตระการศิลป์ 1
คุณ ธนภร ศิรเฉลิมกุล 1
คุณ ธนา สุขอารี 1
คุณ ธนิยา พานิชย์พิพัฒน์ 1
คุณ ธรรมรัตน์ สุวรรณเพชร 1
คุณ ธัญญพัทธ์  พุฒิพัฒน์โภคิน 1
คุณ ธัญญเรศ บุญเปรี่ยม 1
คุณ ธัญวรัตม์  ฉายานพรัตน์ 1
คุณ ธัณลักษณ์ บุญธรรมสวัสดิ์ 1
คุณ ธันย์ชนก ศรีพงษ์ 2
คุณ ธันยรัศฐ์ พิมพ์แพง 1
คุณ ธิดารัตน์ ศรีจันทร์ 1
คุณ ธีร์สิรธนัศ พงษ์ธนะ 1
คุณ ธีระ พฤทธิกานนท์ 1
คุณ นคร วรรณสุข 1
คุณ นธิดา อัศวบำรุงกุล 1
คุณ นพดล  เดชาฤทธิ์ 1
คุณ นพรัตน์ เมนะคงคา 1
คุณ นภัสสร ตั้งหลัก 1
คุณ นภาพร คำมูลใจ 1
คุณ นริตา ภูบุญเอิบ 1
คุณ นฤชล สหชัยรัตน์ 1
คุณ นฤทัย  จินดาพล 1
คุณ นฤมล เทพทอง 1
คุณ นวลนภา จิ่มอาษา ยัดดู 1
คุณ นวลนิตย์ งามสาย 1
คุณ นันฐณัฐษ์ กลิ่นศรีสุข 1
คุณ นันทพร ใจซื่อ 1
คุณ นันทพร ทองใบ 2
คุณ นันทิพัฒน์ สร้อยจินดานุช 1
คุณ น้ำค้าง พันน้อย 1
คุณ นิตยา กุดสุริยงค์ 1
คุณ นิตยา สุวรรณบุตร 1
คุณ นิธิอร วงศ์สายตา 1
คุณ นิ่มนวล ทับเอี่ยม 1
คุณ นิร พล  ดำริ ห์ 1
คุณ นิรมิตร พุ่มฉายา 2
คุณ นีรชา เจริญสุข 1
คุณ นูรฮายาตี วามิง 1
คุณ บ.ฟาสท์-โกรวิ่ง โปรดักส์ จำกัด บ.ฟาสท์-โกรวิ่ง โปรดักส์ จำกัด 1
คุณ บุญฤทธิ์ รัตนเนตร์ 1
คุณ ปภัสสิริย์ ภู่ทอง 1
คุณ ประชา หาญดี 1
คุณ ประภาพรรณ กูลแก้ว 1
คุณ ปรีชา เพ็ชรบูรณ์ 1
คุณ ปรีดานุช ลีวิวัฒนาวงศ์ 1
คุณ ปวีณา ศรีเทพ 1
คุณ ปอ สิตาพร 1
คุณ ปิยะพงศ์ ลิ่มกุล 1
คุณ พงศ์ภัทร ร่วมสุข 2
คุณ พงศ์วิชญ์ อุดหนุนสมบัติ 1
คุณ พรณรัตน์   พงษ์ธรอนันต์ 1
คุณ พรทิพา  นันสมบัติ 1
คุณ พรธิพา ไชยรัตน์ 1
คุณ พรประภา แก้วมณี 1
คุณ พรรวรท ทาลา 1
คุณ พรวดี อำนาจเจริญพร 1
คุณ พรวนิดา เสลาลักษ์ 1
คุณ พศิชญาภาสุ์ ชาญพิทยานุกูลกิจ 1
คุณ พะเยาวํ คล้ายทวน 1
คุณ พัชราภรณ์  สุขสมบุญ 1
คุณ พัชรินทร์ อินทำ 1
คุณ พัชรีวิญญ์ ผลเจริญ 1
คุณ พัญญู เพิ่มพงศ์พันธ์ 1
คุณ พัฒนชัย ศิริพจนากุล 1
คุณ พิมนภา  วงค์เครื่อง 1
คุณ พิมพ์พัณณ์ เอี่ยมสุข 1
คุณ พิมพ์อัจฉรา  สิงห์ใย 2
คุณ เพชรพรรณ มิลินทจินดา 1
คุณ เพ็ญพรรณ   ยี่สุ่นแก้ว 1
คุณ เพ็ญศิริ จิโรจจาตุรนต์ 1
คุณ ไพศาล มาลัยเจริญ 1
คุณ ฟ้า วิริยกสิกร 1
คุณ ภคินี     กองหิน 2
คุณ ภมรพจน์ งามยิ่งยวด 1
คุณ ภวินท์ พรหมวิริยโกศล 1
คุณ ภัคภร ชมภูศรี 1
คุณ ภัทรา เจริญงาม 1
คุณ ภากร จิ๋วหนองโพธิ์ 1
คุณ ภาณุศักดิ์ จาวอวน 1
คุณ ภาสวิชญ์   หรรษคุณาฒัย 1
คุณ มณี รัตนชัยชาญ 1
คุณ มนัสวี วรศิริ 1
คุณ มะลาเซ็น อาสัน 1
คุณ มัททพร บุญถนอม 1
คุณ มัลลิกา คมน์อนันต์ 1
คุณ มัลลิกา เส้งทอง 1
คุณ เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล 2
คุณ ยุพิน ทองคำ 1
คุณ ยุภา พรมบุตร 1
คุณ เยาวลักษณ์ พราหมณ์มณี 2
คุณ รณิดา เหรียญทอง 1
คุณ รสสุคนธ์ เกิดมากมี 1
คุณ รักคณา วิมลมุข 1
คุณ รักชนก วงษาบุตร 1
คุณ รังสรรค์ เสน่ห์ 1
คุณ ริญญาภัทร์ นำพา 2
คุณ รุ่งทิพย์ ดีอ่ำ 1
คุณ รุจยา บุญญานุวัตร 1
คุณ เรวัต วรรณนุรักษ์ 1
คุณ ลลดา วัฒนเฉลิมเดช 1
คุณ ลักขณา นิ่มอุดมสุข 1
คุณ ลักขณา โมระอรรถ 1
คุณ ลักษณาวดี ทาระวรรณ 1
คุณ ลัดดาวัลย์ จีนเมือง 1
คุณ วชิรญาณ์ ขุนชุ่ม 1
คุณ วณัฐรินี สิงหฬ 1
คุณ วรภิญญา อมรภักดิ์ 1
คุณ วรรณรัตน์ เปรมชื่น 1
คุณ วรรณฤดี ชั้นศิริ 1
คุณ วรรณวิมล พรมจันทึก 1
คุณ วรัทยา ห้องสำเริง 1
คุณ วรางคณา วงษ์จำปา 1
คุณ วราพร สุวรรณเทวรัตน์ 1
คุณ วรุณพันธุ์ อินทร์สมร 2
คุณ วันเพ็ญ สุดสอาด 1
คุณ วาสนา  ศีลดำรงชัย 1
คุณ วาสนา นพณัฐชัยนันท์ 1
คุณ วิจิตร กณะโกมล 1
คุณ วิภาวัล ประบุญเรือง 2
คุณ วิมลวรรณ ชลายน 1
คุณ วิโรจน์ สุนทรคงตระกูล 1
คุณ วิไลพร วีระกิตติ 1
คุณ วิไลวรรณ อรชร 1
คุณ ศยามล บุญสวัสดิ์ 1
คุณ ศรีสุดา ดาสุข 1
คุณ ศศิประภา กั้นรั้วกลาง 1
คุณ ศศิฤดี ใจชื่น 1
คุณ ศักดิ์ชัย พวงเพียงงาม 1
คุณ ศิราพร อัศวไพรินทร์ 1
คุณ ศิรินภา โคตรธาดา 1
คุณ ศิวิไล ทองบัว 1
คุณ ศุภธนิศร์ สัตยาพันธ์ 1
คุณ ศุภฤกษ์ จงไกรจักร 1
คุณ ศุภวุฒิ ทวีชัยไพศาลกุล 1
คุณ ศุภิสรา ล้อแก้ว 1
คุณ สงกรานต์ เสือเถื่อน 1
คุณ สนุวา ดุลยาสัตย์ 1
คุณ สมบูรณ์ อาจ่า 1
คุณ สมศักดิ์ เกษตรภิบาล 1
คุณ สรศักดิ์ หมุดเด 1
คุณ สรินทิพย์ สิทธิพันธ์ 1
คุณ สริยา ธนาวิภาส 2
คุณ สหรัฐ ขจรกลิ่น 1
คุณ สายฝน  ไชยรัตน์ 1
คุณ สายรุ้ง ยะแสง 1
คุณ สาวิตรี ศรีพลมาตย์ 1
คุณ สิริญาณภัส ทาสระคู 1
คุณ สิริพร ลลิตนันทวงศ์ 1
คุณ สุคนธ์ทิพย์ ประสิทธิพิบูลย์ 1
คุณ สุคนธา  ลีลาสฤษดิ์วงศ์ 1
คุณ สุชาดา อนันต์นาวีนุสรณ์ 1
คุณ สุดาพันธุ์ พิไลพุฒิเมธ 1
คุณ สุดารัตน์ โคตะสิน 1
คุณ สุธาทิพย์ แดงประเสริฐ 1
คุณ สุนิสา  คณากิติกุล 1
คุณ สุนิสา ชวดบัว 1
คุณ สุพรรณพิมพ์ หวังเกษมกุล 1
คุณ สุพัชญา บัวงาม 1
คุณ สุภาพร กุลด้วง 1
คุณ สุภาวดี คงสม 1
คุณ สุภาวดี อุ่ยประดิษฐ์ 1
คุณ สุรชัย อำถาพรรณ 1
คุณ สุรเดช ชัยชนะสิทธิการ 1
คุณ สุรีรัตน์  จันทะนะ 1
คุณ สุลัดดา  บุญรักษ์ 1
คุณ สุวรรณา จันทรคง 1
คุณ สุวรา สุริโย 1
คุณ หญิง  อนันต์พรพิมล 1
คุณ หยะยา สาแม 1
คุณ หฤทัย   บุณยสุรัตน์ 1
คุณ อนันต์ เธียรธรรมจักร์ 1
คุณ อโนทัย ฉลูทอง 1
คุณ อภิชาติ คำเกลี้ยง 1
คุณ อภิญณิฏฐ เฉลิมพงศ์ 1
คุณ อภิรุจี สุวรรณ 2
คุณ อมรรัตน์ เกิดทรัพย์ 1
คุณ อรทัย เกษรัตน์ 1
คุณ อรรคพล คำผา 1
คุณ อรวรรณ ชื่อเสียง 2
คุณ อรอนงค์ พินัยนิติศาสตร์ 1
คุณ อรอรินทร์  เปรียญญารัตน์ 1
คุณ อริยา ทองเปล่งศรี 1
คุณ อลิสา ยังเยี่ยม 1
คุณ อ้อมเดือน วรรณณิช 1
คุณ อัจฉรา กัวตระกูล 1
คุณ อัจฉรา ชื่นอารมณ์ 1
คุณ อัญชุลีภรณ์ หอมกระโทก 1
คุณ อัญพัชย์ ทวีวัฒน์จิรกาล 1
คุณ อัทธสิทธิ์ วังคำแหง 1
คุณ อัมพิกา คณานุรักษ์ 2
คุณ อำพล อำนวยรุ่งเรือง 2
คุณ อุ่นเรือน วงศ์ศรีสุนทร 1
คุณ เอกพจน์ เชี่ยวชลาคม 1
คุณ CHAIWAT HATTASUWAN 1
คุณ Chantana Sangsawat 2
คุณ Fabiola Adita  Noviria 1
คุณ Hyunseung seo 1
คุณ Ivan Repalov 1
คุณ Kazuyuki  Kubosaki 1
คุณ Natthawut Sodchun 1
คุณ natty Bunmaspakorn 1
คุณ Patcharee Chamnong 1
คุณ Ray Zzt 1
คุณ Saknarin  Ramunthone 1
คุณ Sirikan Meesukkulpat 1
คุณ Sudkhanung Srisamran 1
คุณ Suwannee Kalananwong 2
คุณ Tent Akkrawit 1
คุณ Wan Prapawan 1
คุณ wasana pumsuwan 1

 

*หมายเหตุ : โค้ดชมภาพยนตร์ Major Cineplex สามารถใช้ได้ที่ Major Cineplex ยกเว้น 5 สาขา ดังนี้ พารากอน , เอ็มควอเทียร , เอสพลานาด , เมกา และพรอมมานา หมดอายุวันที่ 16 พฤษภาคม 2561หรือเงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามที่ Major Cineplex กำหนด

เงื่อนไขแคมเปญ “Summer Treat” รับฟรี! ตั๋วหนังทุกออร์เดอร์ (29 มี.ค. – 31 มี.ค. 61) << คลิก

 

340 total views, 1 views today

Comments are closed.