รับเงินคืน 10%* เมื่อช้อปและจ่ายด้วย TrueMoney Wallet หรือ WeCard ที่ WeLoveShopping.com

0

 

TMN-Cash-Back580x400

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ช้อปคุ้ม ทุกการซื้อ เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet และ/หรือ WeCard ที่ WeLoveShopping.com

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
ซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ WeLoveShopping.com โดยชำระด้วย TrueMoney Wallet หรือ บัตร Wecard รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดการซื้อสินค้าสำเร็จครั้งแรก แต่ไม่เกิน 50 บาท (ห้าสิบบาท)

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ช้อปคุ้ม ทุกการซื้อ เมื่อจ่ายด้วย TrueMoney Wallet และ/หรือ WeCard ที่ WeLoveShopping” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้ และผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องชำระเงินเสร็จสิ้นและได้รับการส่งมอบสินค้าที่ซื้อแล้วเท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละ 1 สิทธิ (รอบระยะเวลาแต่ละเดือน มีดังนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561, วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
 5. บริษัทสงวนสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล เฉพาะ 500 ท่านแรก ต่อ 1 เดือน เท่านั้น
 6. บริษัทจะมอบรางวัล เงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 7. สำหรับชำระด้วยบัตร Wecard บริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ที่ผูกกับบัตร Wecard
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 10. กรณีที่ซื้อสินค้า และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าว (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-020-2354

 

182 total views, 1 views today

Comments are closed.