เงื่อนไขแคมเปญ Thank God It’s PayDay ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี!

0

Thank God It’s PayDay
ฉลองรับเงินเดือนออก ลุ้นรับฟรีตั๋วหนัง 300 ที่นั่ง เมื่อสินค้าครบทุก 300 บาท

เงื่อนไขการแจกของรางวัลกิจกรรม

 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.59 น. เท่านั้น
 2. สมาชิกผู้มีสิทธิลุ้นรับฟรีรางวัลบัตรดูภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 300 รางวัล (รางวัลละ 1 ที่นั่ง)  เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ครบทุก 300 บาท บนเว็บไซต์ WeLoveShopping  (มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด) และชำระเงินภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 . (อ้างอิงจากเวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามาจริง) ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 3. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลบัตรดูภาพยนตร์สูงสุดไม่เกิน 2 รางวัล (1 รางวัล มี 1 ที่นั่ง)
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้คือ บัตรดูภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวน 1 รางวัล (1 ใบ) รวมมูลค่า 190 บาท (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) เงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Major Cineplex เป็นผู้กำหนด
 5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทาง  Line  @WeLoveShopping
 6. ชื่อ–นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะทำการสั่งซื้อสินค้านี้ จะต้องเป็นชื่อ–นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
 7. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางอีเมลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

เพิ่มเพื่อน

245 total views, 1 views today

Comments are closed.