ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วหนัง จากงาน OTOP City 2017

0

ประกาศรายชื่อ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วหนัง จากงาน OTOP City 2017 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยค๊าาา

 1. hussain
 2. Sakao Wamp
 3. sewat sukorntatarm
 4. Suphachai Wongsarat
 5. กนกวรรณ แก้วโมรา
 6. กมลรัตน์
 7. กรรณดา
 8. กรรณิการ์
 9. กรสิริ
 10. กัลยทรรศน์ จำเนียรกุล
 11. กิตตินันท์ ชูวงษ์
 12. คงรัฐ หาญวิวัฒนกุล
 13. คุณแทน
 14. จงจิตร
 15. จตุทิพย์ วิรัชกิจ
 16. จตุพร พิมพิสาร
 17. จรูญ พจน์สุนทร
 18. จักริน วีแก้ว
 19. จารุณีธ นาคพลั้ง
 20. เจนจิรา นนท์ศิลา
 21. เจริญ ศรีทอง
 22. ชมพูนุช เกิดภู่
 23. ชาติชาย เอี่ยมแสง
 24. ชุติมา เกิดบัณฑิต
 25. ชูศรี งามประเสริฐ
 26. ฐนยศ รัตนปรีชาชัย
 27. ฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ
 28. ณัชยา กาสีใส
 29. ณัญชานันท์
 30. ณัฐธยาน์ กานต์สุภัคพงษ์
 31. ณัฐวัฒน์ ฉ่ำมาลัย
 32. ณิชายา ลัคนาพัฒน์
 33. ณีรนุช เดชอุดม
 34. ดลวรรธน์
 35. ดวงเนตร วรวงศ์เธอ
 36. ดิฐศจี จันทกิจ
 37. เดือนเพ็ญ
 38. ธนพร ชื่นจิตต์
 39. ธิรกาญจน์ ทองสีนวล
 40. ธีร์ชญาน์ อุดมเฉลิมธีรเดช
 41. ธีรนาถ รัตตกุล
 42. ธีรภัทร
 43. นวพร คำคั่ว
 44. นาวิน เหล่าพิริยะ
 45. นิภา พลอยนิลเพชร
 46. นิลาวรรณ สุขพินิจ
 47. นิวัฒน์ เวชสุวรรณ
 48. นุชนารถ สมนาม
 49. บวรกมล สีห์โสภณ
 50. ปรเมศร์ (โด่ง)
 51. ประชา กฤตานุสรณ์
 52. ประเทือง เพียรพิจิตร
 53. ปวีณา
 54. ปวีณา ปางทิพย์อำไพ
 55. ปัณณพัฒน์ วราสิริพันท์
 56. ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ
 57. ปิยะพร
 58. ผกาภรณ์
 59. ฝนทิพย์ แสงวัฒนรัตน์
 60. พจนา ผดุงประเสริฐ
 61. พนิดา ทศานนท์
 62. พรทิพย์ พรทิวนุป์
 63. พรรณี หลักรอด
 64. พรรษา ศรีบุญเรือง
 65. พลอยนภัส คุ้มคงประวัติ
 66. พัฒพงษ์ อมรวงศ์
 67. พาณี วงษ์เวียงจันทร์
 68. พิตรา ฑษาพิบูลญ์
 69. พีรยุทธ์ ภิรมย์สุภัคสกุล
 70. เพชรกัลยา บุญรักษ์
 71. เพลินพิศ
 72. ไพจิตร ศรวัฒนา
 73. ไพบูลย์
 74. ภัทรชนก สุขเกษม
 75. ภาคภูมิ ศรีชัยญา
 76. ภาณา ทิพพิณท์กร
 77. ภิราภรณ์ อุปรี
 78. ภุมริน มานะวัฒนากิจ
 79. มณีนุช
 80. มนันรัชต์ สุริหิรัญมงคล
 81. มัลลิกา
 82. มุจลินทธิ์ อำไพ
 83. รัชชานนท์ แก้วมณี
 84. รัชวรรณ วรพันธ์
 85. ลลนา ทรงผาสุข
 86. ลลิตา ทรงผาสุข
 87. ลลิตา เสียงจันทร์
 88. ลิขิต โพธิ์ศรี
 89. เลอพงษ์
 90. วรเทพ แล่งพลู
 91. วรรณพดี
 92. วรัชญา ศรีสิทธิรักษ์
 93. วรัญญา โพธิ์ไพรทอง
 94. วิภาดา วิวัฒนาภา
 95. วิมลพักตร์ ศรีสวัสดิ์
 96. วิษณุ
 97. วีรพจน์ โรธนโสภณดิษฐ์
 98. ศักดิ์ชัย ศรีนา
 99. ศิรสิทธิ์ ประทีปรัตนากร
 100. ศิริลักษณ์ ทรงวศิน
 101. ศุภโชค ธชัติชัย
 102. ศุภรดา จักรวิกรม
 103. เศรษฐภัทร์ ชิ้นพัฒนพร
 104. สมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข
 105. สมเกียรติ เทียมพันธ์
 106. สมพจน์
 107. สมสกุล ยลสุริยัน
 108. สมิทธิ์
 109. สรารัตน์ วรรณฤทธิ์
 110. สันติธรรม กองธรรม
 111. สันสนีย เนติโรจนกุล
 112. สุกัญญา พัชรผลินกุล
 113. สุชาดา เนาวมุกดา
 114. สุนันท์ หัถศรี
 115. สุนันทา แซ่เตีย
 116. สุนีรัตน์ คณานบ
 117. สุพิชชา ฤทธิ์เทพ
 118. สุพิณดา ทองจันทรา
 119. สุภคณา
 120. สุเมธ
 121. สุรชัย อินถา
 122. สุรีรัตน์ ทัดเที่ยง
 123. สุรีรัตน์ วุธิจักร
 124. สุวรรณ อำนวยผลวิวัฒน์
 125. เสาวลักษณ์ มุ่งเจริญ
 126. หทัยพันธน์ จิราจันท์
 127. หนูดำ
 128. อดิศร สุทธิเลิศ
 129. อมรเทพ พึ่งเดช
 130. อรุณ ฤทธิ์เทพ
 131. อัครพล รังรัฐ
 132. อัญชนา กฤษวงษ์
 133. อาภาภรณ์ สันติโชติกุล
 134. อิศวรา เกิดบัณฑิต
 135. อุศนีย์

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางเราจะจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ ซึ่งจะได้รับภายในวันที่ 12 ม.ค. 2561 หากท่านใดยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อเข้ามาผ่านทางอินบ๊อกซ์เฟสบุ๊คเพื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการดูหนังและการช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์  WeLoveShopping.com

62 total views, 1 views today

Comments

comments

Comments are closed.