เงื่อนไขแคมเปญ “ช้อป Os Shop ไม่มีขั้นต่ำ ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี จำนวน 10 รางวัล”

0

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมคือ วันที่ 16 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 23.59 น.
2. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรดูภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 1 รางวัล (1 ที่นั่ง) ต้อง ช้อปสินค้าใดๆ ก็ได้ในร้าน “Os Shop” โดยไม่มีขั้นต่ำ และชำระเงินภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น. (อ้างอิงจากเวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามาจริง) โดยจะต้องไม่ทำการยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอคืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
3. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลบัตรดูภาพยนตร์สูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล
4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ บัตรดูภาพยนตร์ของ Major Cineplex จำนวน 1 รางวัล (1 ใบ) มูลค่า 190 บาท  (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559) เงื่อนไขการใช้รางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Major Cineplex เป็นผู้กำหนด
5. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า) ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage OS Shop
6. ชื่อ–นามสกุล ของผู้รับสินค้า ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ภายใต้แคมเปญนี้ จะต้องเป็น ชื่อ–นามสกุล ที่ถูกต้อง และสามารถติดต่อได้
7. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัล (อ้างอิงจากชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า) ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการแจกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

CTAA

144 total views, 1 views today

Comments are closed.