รายละเอียดแคมเปญ “แจกร้อย ลุ้นรับ ดีลพิเศษ 3 ต่อ”

0

รายละเอียดแคมเปญ แจกร้อย ลุ้นรับ ดีลพิเศษ 3 ต่อ

(ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 23.59 น. เท่านั้น)


ต่อที่ 1
สินค้าราคาพิเศษ

ต่อที่ 2 ใส่โค้ดลดเพิ่ม “รับส่วนลดทันที 100.- เมื่อซื้อครบ 500.-”

ต่อที่ 3 มีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Note 5 32 GB สี Gold Premium มูลค่า 25,900.- จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล Samsung Note 5 32 GB สี Gold Premium

 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 23.59 น. เท่านั้น
 2. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://portal.weloveshopping.com/promotion/tripple-deal-3254 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 23.59 น. เท่านั้น และต้องชำระเงินสำเร็จ ภายใน 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.59 น.
 3. 1 หมายเลขการสั่งซื้อ เท่ากับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล / จำกัดการสั่งซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญ แจกร้อย ลุ้นรับ ดีลพิเศษ 3 ต่อ  เท่านั้น
 4. ของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ คือ Samsung Galaxy Note 5 32 GB มูลค่า 25,900 บาท จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560)
 5. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม
 6. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
  – การจับรางวัล วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.
 1. วิธีประกาศรางวัล บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่าน Facebook Fanpage WeLoveShopping official และ Blog.weloveshopping.com
  ประกาศผลการจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.
 1. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่สมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาทำการ หากสมาชิกผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนบนบัตรประชาชน ตรงกับ ข้อมูลของสมาชิกได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท เท่านั้น
 1. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี หักณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิรับของรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และทำเรื่องคืนเงิน สำหรับสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 4. บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีสิทธิในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใด ๆ ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 8. กรณีที่สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีสละสิทธิรับรางวัล
 9. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่า เป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

CTAA

 

185 total views, 1 views today

Comments are closed.