เราเตอร์

แสดงทั้งหมด 66 รายการ

เราเตอร์ (Router)

เราเตอร์ (Router) อุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย โดยปกติการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปที่อยู่ต่างเครือข่ายกัน จะต้องมีอุปกรณ์ตัวกลางในการเชื่อมต่อ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่อยู่ต่างเครือข่ายกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต่างเครือข่าย จะมีการส่ง แพ็คเกจข้อมูล (Data Packet)ที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง แพ็คเกจข้อมูล เหล่านี้จะมีลักษณะที่เฉพาะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวกลางในการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งอุปกรณ์นี้ก็คือ เราเตอร์ (Router)  ในปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตได้ทำการพัฒนาเราเตอร์ ที่มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนออกมาหลายุรุ่น และมีประสิทธิภาพดีกว่าแต่ก่อนมากขึ้น โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งเราเตอร์ได้เป็น 4 ชนิด คือ

เร้าเตอร์ แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ

1. เราเตอร์ (Router)

เราเตอร์ชนิดนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง การเชื่อมต่อจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ มาช่วยเสริมในการทำงานด้วยเราเตอร์ชนิดนี้ทำงานตามหน้าที่ได้ดีไม่ค่อยมีข้อผิดพลาด

2. โมเด็มเราเตอร์ (Modem Router/ ADSL Modem)

เป็นการเรวมความสามารถของโมเด็มและเราเตอร์ไว้ด้วยกัน โมเด็มเราเตอร์ ชนิดนี้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง และยังเป็นตัวช่วยกระจายข้อมูลอินเตอร์เน็ต ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโมเด็มเราเตอร์ได้ทันที ส่วนใหญ่แล้วโมเด็มเราเตอร์จะมี Port LAN มาให้ 4 พอร์ต

3. ไวร์เลสโมเด็มเราเตอร์ (Wireless ADSL Modem Router)

ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับโมเด็มเราเตอร์ แต่มีความสามารถในการปล่อยสัญญาณ wireless ให้กับอุปกรณ์ที่สามารถรับ wireless ได้ โดยทั่วไปตัวเครื่องไวร์เลสโมเด็มเราเตอร์ ชนิดนี้จะมี Port LAN 4 พอร์ต และมีเสาสัญญาณที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ Wifi

4. ไวร์เลสเราเตอร์ (Wireless Router)

เป็นอุปกรณ์เราเตอร์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับประเภทแรก แต่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ได้รับด้วยระบบ wireless ได้ และสามารถกระจายสัญญาณผ่านสายนำสัญญาณจาก Port Lan ทั้ง 4 พอร์ตที่ติดมากับตัวอุปกรณ์ด้วย นอกจากเป็น wireless Router แล้ว ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Access Point ได้ด้วย

คุณสมบัติของเร้าเตอร์ Router

  • + เร้าเตอร์ ทำหน้าที่คล้าย Swich ช่วยในการหาเส้นทางในการรับส่งข้อมูล ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน
  • จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้บางรุ่นสามารถทำงานรองรับการทำงานแบบ Wire หรือ Wireless ได้
  • เราเตอร์รุ่นใหม่ๆ บางตัว ยังมีความสามารถทำงานเป็น ADSL Modem ในตัวได้ด้วย (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
  • บางรุ่นระบบ Firewall /IPsec VPN รองรับการเชื่อมต่อทางไกลยังมี security ที่ดีขึ้นอีกด้วย
  • เราเตอร์บางรุ่นยังมีระะบ Antivirus ติดตั้งเข้ามาด้วย ทำให้การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น