ปลั๊กไฟ

แสดงทั้งหมด 95 รายการ

ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กราง ตามมาตรฐาน มอก. ต้องมีลักษณะดังนี้


ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กราง ปลั๊กสามตา
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขายอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งคุณภาพดีได้มาตรฐาน และคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปใช้งานจึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ สำหรับปลั๊กพ่วง ปลั๊กราง ปลั๊กสามตา ที่ได้มาตรฐาน มอก. ตามกฎหมายใหม่ ที่ประกาศมาต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • • ตามมาตรฐาน มอก.ฉบับนี้บังคับใช้กับปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กราง แบบหยิบยกได้ รวมถึงชุดสายพ่วง
  • ที่บรรจุภัณฑ์ ต้องมีตรามาตรฐานมอก. 2432-2555
  • ในรุ่นที่มีสวิตช์ ตัวสวิตช์ต้องถูกต้องตามมาตรฐานมอก. 824-2551
  • หัวปลั๊กไฟต้องใช้เป็นแบบ 3 ขากลม (กลมทั้ง 3 ขา) ตามมาตรฐานมอก.166-2549 เท่านั้น
  • แรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน 440 W และรองรับกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A สำหรับการใช้งานทั้งภายในและนอกอาคาร
  • ผลิตจากวัสดุไม่ติดไฟ ตัวบอดี้ของปลั๊กพ่วง ต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
  • สายไฟ ต้องตรงตามมาตรฐานมอก. 11-2553 หรือ มาตรฐานอื่นที่สอดคล้องกับ มอก.955
  • ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ที่มีเต้ารับตั้งแต่ 3 เต้าขึ้นไป จะต้องมีตัวตัดไฟระบบเบรคเกอร์เท่านั้น ห้ามเป็นแบบฟิวส์
  • เต้ารับทุกเต้าจะต้องต่อสายดินจริง ห้ามใช้รูสายดินหลอก
  • ตัวเต้ารับจะต้องสอดคล้องกับ มอก. 166-2549 ต้องมี L N G และมีม่านนิรภัยปิดที่เต้ารับ

คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นลักษณะของปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ปลั๊กสามตา ที่ได้มาตรฐาน มอก. ซึ๋งเราสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์จำพวก ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กราง ปลั๊กสามตา ได้ ดังนั้นก่อนเลือกซื้อ รางปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง เราสามารถสั่งเกตคุณลักษณะเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกซื้อ ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ให้ได้มาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้ปลั๊กพ่วงคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐาน


Tags: ปลั๊กราง | ปลั๊กพ่วง | ปลั๊กไฟ